Документација за похађање обуке за возача туристичког воза

1.    одштампан и попуњен образац Пријаве за похађање обуке за возача туристичког воза (Пријава – кликните овде)

2.    фотокопију личне карте или уколико је ЛК са чипом, ишчитану личну карту;

3.    фотокопију возачке дозволе („BE” категорије);

4.    доказ да Вам није изречена заштитна мера забране управљања моторним возилом;

5.    фотокопију лекарског уверења о здравственој способности возача моторних возила друге групе у смислу Правилника о ближим здравственим условима које морају да испуњавају возачи одређених категорија моторних возила („Службени гласник РС”, број 83/11), које није старије од шест месеци и оригинал на увид;

6.    две идентичне фотографије у боји, димензија 25x30mm, које нису старије од шест месеци и

7.    доказ о уплати трошкова за организовање обуке за возача туристичког воза, по важећој тарифи – оригинал уплатница (Пример попуњене уплатнице – кликните овде)

 

На основу достављених података из захтева, Агенција за безбедност саобраћаја ће прибавити:

  • доказ да није изречена заштитна мера забране управљања моторним возилом, из тачке 4.

Важна напомена:

У случају да изричито изјавите да ћете горе наведени документ прибавити сами Агенција за безбедност саобраћаја неће прибављати податке о чињеницама о којима се води службена евиденција. (Изјава о самосталном прибављању докумената – кликните овде)

Обавештење:

Одредбама члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/16) прописано је да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање.

Ако службену евиденцију води други орган, орган који води поступак дужан је да хитно затражи податке, а замољени орган да бесплатно уступи податке у року од 15 дана, ако није друкчије прописано. Ако се тражени подаци могу добити електронским путем, замољени орган их доставља у најкраћем року.

У поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

 

 

 

Адреса:

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

11070 Београд

Булевар Михајла Пупина 2