ДОСТАВЉАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ПОСТОЈЕЋЕМ СКУПУ ТЕХНИЧКИХ ИНФОРМАЦИЈА О ВОЗИЛИМА ИЗ РЕГИСТАРА АГЕНЦИЈЕ И ФАЗЕ АПЛИКАЦИЈЕ

Од објављивања првог обавештења о условима за приступ постојећем скупу техничких информација о возилима из регистара Агенције примљено је 40 захтева, од којих је већи број захтева био са недостацима што успорава рад и смањује ефикасност процеса издавања корисничких налога.

У циљу брже и ефикасније обраде захтева обавештавамо подносиоце захтева следеће:

1.       Захтев се доставља поштом;

2.       Захтеви упућени електронском поштом због немогућности провере аутентичности се неће разматрати;

3.       Уз захтев је потребно доставити комплетну документацију према претходно објављеном обавештењу о условима;

4.       Интернет IP адреса мора бити статичка из безбедносних разлога (не динамичка односно променљива какву најчешће подносиоци захтева поседују). О статичкој IP интернет адреси подносиоци захтева достављају најчешће посебне потврде од интернет провајдера.

Такође обавештавамо подносиоце захтева следеће:

-          Агенција ће омогућити пробни период употребе техничких информација о возилима из постојећег скупа података регистара Агенције без наплате накнаде за услуге у вези са коришћењем постојећег скупа информација о техничким карактеристикама возила у износу од 5.000,00 динара месечно

-          ФАЗЕ АПЛИКАЦИЈЕ:

o    До 01.12.2016. године биће оперативан део апликације који омогућава упит корисницима за претрагу података о возилима по идентификационој ознаци возила. Корисници ће моћи на тај начин да виде изглед издатих Уверења о испитивању (контролисању) возила које се увозе као употребљавана са свим подацима о контролисаним возилима од 19.04.2014. године.

o    У току следеће недеље (између 7. и 9. децембра 2016. године очекује се надоградња постојеће апликације за могућност постављања упита и за возила која нису евидентирана у регистрима Агенције. Упити се могу формирати према комерцијалној ознаци возила и типу/варијанти/верзији возила. Уколико постоје евидентирана возила у регистрима Агенције према ознакама у упиту издаће се подаци о:

§  највећој дозвољеној маси,

§  броју места за седење,

§  броју места за стајање (опционо),

§  највећој нето снази мотора (опционо) и

§  радној запремини мотора (опционо)

Паралелно са наведеном надоградњом у плану је и надоградња апликације за упите и када није познат тип/варијанта/верзија возила што је чест случај. О овој могућности ће бити истакнуто накнадно обавештење.

Обавештавамо подносиоце захтева да је евидентирана просечна старост возила у регистрима Агенције 2003. годиште што обухвата и старија и знатно новија возила. Информације из тог скупа ће бити корисне за решавање већине случајева утврђивања непознатих или нетачно уписаних података у саобраћајној дозволи о возилима. За старија возила често не постоје подаци ни у датотекама произвођача.

У циљу потпунијег обавештења подносиоцима захтева понављамо раније објављене услове за подношење захтева

Наведеном скупу информација могу приступити овлашћена правна лица за контролисање техничке исправности возила.

За утврђивање испуњености услова за приступ апликацији и израду корисничких налога Агенције је Агенцији потребно доставити следећу документацију:

1.       Читко попуњен оверен захтев овлашћених правних лица за вршење контроле техничке исправности возила са навођењем имена и презимена једне стално запослене особе од стране подносиоца захтева. Захтев мора да садржи табелу са следећим подацима:

НазивОрганизације

АдресаОрганизације

Идентификациона шифра организације

Место

hiperlink –званична интернет страница

организације (опционо)

Телефон

Email

             
 

2.       Копију извода о регистрацији правног лица издатог од Агенције за привредне регистре;

3.       Копије очитане личне карте именованих лица у захтеву за приступ апликацији

4.       Копију Уговора о раду са наведеним запосленим у захтеву;

5.       Копију одговарајућег Решења Министарства унутрашњих послова о овлашћењу правног лица за контролу техничке исправности возила

6.       Уговор са интернет-провајдером који садржи статичку IP адресу

Агенција ће подносиоцима захтева који доставе наведену комплетну документацију и код којих се утврди испуњеност услова из наведене документације, послати обавештење о испуњености услова, спремности корисничких налога, а по истеку пробног периода и позив за уплату месечне накнаде за коришћење.

По истеку пробног периода наплаћиваће се  месечна накнада за услуге у вези са коришћењем базе података о техничким карактеристикама возила прописана је чланом 19. Уредбе Владе о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја („Службени гласник РС“, бр. 121/12, 39/16) која износи 5.000,00 динара месечно.

-          Доказ о плаћеној цени услуге у вези са коришћењем базе података о техничким карактеристикама возила у износу од 5.000,00 динара:

Број рачуна на који се уплаћује цена услуге обраде документације за испитивање возила у износу од 5.000,00 динара је: 840-1000627-09

позив на број: ......... 300 – (уписати број идентификациону шифру техничког прегледа)

сврха уплате: .......... месечна накнада за коришћење базе техничких података

прималац уплате: .. Агенција за безбедност саобраћаја.

НАПОМЕНА: По истеку пробног периода, кориснички налози ће бити оперативни у месецима за које су извршене одговарајуће уплате за активна правна лица са важећим Решењем за вршење контроле техничке исправности возила.