Документација за похађање обуке и издавање дозволе за управљање трамвајем

 

I   Документација за похађање обуке за возача трамваја (за лица која први пут стичу право на управљање трамвајем)

1) Пријава за похађање обуке за управљање трамвајем (Пријава - кликните овде);

2) доказ да немате изречену заштитну меру забране управљања моторним возилом - потврда се узима у МУП-у (доставити оригинал);

3) фотокопију возачке дозволе;

4) фотокопију личне карте или уколико је ЛК са чипом, ишчитану личну карту;

5) фотокопију лекарског уверења о здравственој способности возача моторних возила друге групе у смислу Правилника о ближим здравственим условима које морају да испуњавају возачи одређених категорија моторних возила („Службени гласник РС“, бр. 83/11), које није старије од шест месеци и оригинал на увид;

6) две идентичне фотографије у боји, димензија 25×30mm, које нису старије од шест месеци;

7) доказ о уплати трошкова за организовање обуке за управљање трамвајем, по важећој тарифи - оригинал уплатница  (пример уплатнице) и 

8) доказ о уплати трошкова за полагање стручног испита за управљање трамвајем, по важећој тарифи - оригинал уплатница  (пример уплатнице). Напомена: уплатница се доставља приликом пријаве испита.

 

II   Документација за издавање дозволе за управљање трамвајем 

1) Захтев за издавање дозволе за управљање трамвајем (Захтев - кликните овде);

2)  доказ да немате изречену заштитну меру забране управљања моторним возилом - потврда се узима у МУП-у (доставити оригинал);

3) фотокопију возачке дозволе;

4) фотокопију личне карте или уколико је ЛК са чипом, ишчитану личну карту;

5) фотокопију лекарског уверења о здравственој способности возача моторних возила друге групе у смислу Правилника о ближим здравственим условима које морају да испуњавају возачи одређених категорија моторних возила („Службени гласник РС“, бр. 83/11), које није старије од шест месеци и оригинал на увид;

6) две идентичне фотографије у боји, димензија 25×30mm, које нису старије од шест месеци;

7) доказ о уплати трошкова за издавање дозволе за управљање трамвајем, по важећој тарифи - оригинал уплатница  (пример уплатнице) и

8) уверење о положеном испиту за управљање трамвајем или доказ о стеченом праву на управљање трамвајем (дозвола за возача трамваја - стари образац) - достављају само лица којима се признају стечена права.

 

На основу достављених података из захтева, Агенција за безбедност саобраћаја ће прибавити:

  • доказ да није изречена заштитна мера забране управљања моторним возилом, из тачке 2.

Важна напомена:

У случају да изричито изјавите да ћете горе наведени документ прибавити сами Агенција за безбедност саобраћаја неће прибављати податке о чињеницама о којима се води службена евиденција. (Изјава о самосталном прибављању докумената – кликните овде)

Обавештење:

Одредбама члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/16) прописано је да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање.

Ако службену евиденцију води други орган, орган који води поступак дужан је да хитно затражи податке, а замољени орган да бесплатно уступи податке у року од 15 дана, ако није друкчије прописано. Ако се тражени подаци могу добити електронским путем, замољени орган их доставља у најкраћем року.

У поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

 

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
11070 Београд
Булевар Михајла Пупина 2