ИЗДАВАЊЕ тахографске картице

Подношење захтева за издавање тахографских картица могуће је на једној од локација Дунав осигурања и Дунав аута у Републици Србији које се налазе на следећем списку:

ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ТАХОГРАФСКЕ КАРТИЦЕ

Захтев се подноси лично* у некој од наведених локација.

При подношењу захтева за издавање картице потребно је да имате:

*Изузетно, у случају да возач није у могућности да лично преда захтев/преузме картицу може да овласти друго лице да у његово име преда захтев/преузме картицу. Овлашћење мора да буде оверено од стране надлежног органа за оверу.

У случају да возач већ поседује важећу инострану картицу он је дужан да ту информацију наведе у захтеву (број важеће иностране картице, рок важења, државу која је издала картицу). Уколико возач ову информацију не наведе у захтеву његов захтев ће бити одбијен! (Члан 16. став 1. Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима („Службени гласник РС“, број 96/15)).

 

НАПОМЕНА 1: Замена тахографске картице приликом вађења нове возачке дозволе

Возач нема законску обавезу да мења тахографску картицу у случају да у току важења тахографске картице дође до промене броја возачке дозволе! У случају да возач жели да замени тахографску картицу због измене овог податка може поднети нови захтев и сноси ће пун износ трошкова (3 уплате) за израду нове картице.

НАПОМЕНА 2: Чување истекле тахографске картице

Возач има законску обавезу да чува своју тахографску картицу (издату у РС или другој држави) након истека рока важења најмање 28 дана, и да је на захтев надзорног органа покаже на увид.

НАПОМЕНА 3: Вожња у случају оштећене или неисправне, односно изгубљене или украдене тахографске картице

Ако је картица возача оштећена или неисправна, односно изгубљена или украдена возач може да настави да управља возилом без картице возача највише 15 календарских дана, односно до повратка у седиште превозника, под условом да поднесе доказ да током тог периода не може да користи картицу возача, односно да је не може пружити на увид  (Члан 21. став 5. Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима („Службени гласник РС“, број 96/15)). Током тог периода обавезно је штампање дневних исписа са возила којим управља и уписивање одговарајућих података на полеђини тог одштампаног исписа.

У случају када је картица возача оштећена или неисправна односно украдена или изгубљена, возач је дужан да у року од 7 (седам) дана поднесе  нови захтев издавање картице. (Члан 21. став 1. Закона)

Возач је дужан да пријави губитак или крађу картице возача надлежним органима државе у којој су се губитак или крађа догодили. (Члан 21. став 2. Закона)