ИЗГУБЉЕНА/УКРАДЕНА тахографска картица

У случају када је картица изгубљена/украдена потребно је картицу огласити неважећом. Тахографска картица се оглашава неважећом у Службеном гласнику Републике Србије.

Лице које оглашава картицу неважећом даје оглас Службеном гласнику Републике Србије.

Оглас о оглашавању картице неважећом треба да садржи следеће податке:

-          Име и презиме подносиоца захтева (име на чије гласи картица),

-          Место пребивалишта,

-          Назив документа (картица возача / превозника / радионице / надзорног органа),

-          Број тахографске картице.

Као доказ о оглашавању картице неважећом лице добија Потврду о пријему огласа за оглашавање исправе неважећом коју доставља у експозитуру ради одјављивања картице (Видети део: ОДЈАВЉИВАЊЕ тахографске картице) односно прилаже је приликом подношења новог захтева за тахографску картицу уколико жели нову картицу да добије (Видети део: ИЗДАВАЊЕ тахографске картице).

Уколико лице нема број картице, коју жели да одјави, може поднети захтев Агенцији за безбедност саобраћаја за добијање броја картице ради њене одјаве.

Захтев је у слободној форми и треба да садржи најмање име, презиме и ЈМБГ лица на чије име гласи картица, и да буде потписан од његове стране.

Уз захтев се прилаже доказ о извршеној уплати Републичке административне таксе (РАТ) у износу од 300.00 динара (од 01.07.2017. године 310,00 динара). Пример уплатнице можете видети ОВДЕ.

Више информација о оглашавању картице неважећом на веб адреси Службеног гласника Републике Србије:

http://www.slglasnik.com/oglasavanje/oglasavanje-licnih-isprava-i-dokumenata-nevazecim-mali-oglasi