ЛИЦЕНЦА за техничаре у радионици за тахографе

Агенција за безбедност саобраћаја на основу члана 40. став 2. Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима ("Службени гласник РС", број 96/15) издаће Лиценцу техничара на захтев лица које има положен испит из области познавања, контроле и прегледа тахографа и познавања прописа којима је уређена област тахографа.

Захтев за издавање Лиценце треба да садржи име, презиме, име једног родитеља, ЈМБГ, контакт телефон и да буде потписан од стране подносиоца захтева.

Уз захтев за издавање Лиценце потребно је доставити и доказ о извршеној уплати накнаде за издавање лиценце, у износу од 5.000 динара и републичке административне таксе (тарифни број 1.) у износу од 300 динара (од 01.07.2017. године 310,00 динара). Пример уплатница можете видети ОВДЕ и ОВДЕ.

Уплата се врши у складу са Уредбoм о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја („Службени гласник РС“, број 121/12 и 39/16) и Законом о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, бр. 43/03, 51/03 – исправка, 61/05, 101/05 – др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13 – др. закон, 45/15 – усклађени дин. изн, 83/15 и 112/2015).

Уплатилац мора бити физичко лице које је подносилац захтева за издавање Лиценце.

Лиценца техничара издаје се са роком важења од пет (5) године