Најчешће постављена питања

 1. Који је временски рок за израду тахографске картице?
 • Рок за израду тахографске картице је десет (10) дана.
 1. Да ли је потребно заменити картицу у случају да у току њеног важења дође до промене броја возачке дозволе?
 • Возач нема законску обавезу да мења тахографску картицу у случају да у току важења тахографске картице дође до промене броја возачке дозволе! У случају да возач жели да замени тахографску картицу због измене овог податка може поднети нови захтев и сноси ће пун износ трошкова (3 уплате) за израду нове картице.
 1. Да ли је потребно заменити картицу приликом добијања нове категорије у возачкој дозволи?
 • Приликом уписа нове категорије издаје се нова возачка дозвола. Видети одговор Питања број 2.
 1. Да ли је потребно заменити картицу приликом промене адресе возача?
 • Возач нема законску обавезу да замени тахографску картицу у случају да у току важења тахографске картице промени место пребивалишта и извади нову личну карту.
 1. Да ли је потребно да се пријави поседовање важеће иностране картице када се подноси захтев за картицу која се издаје у РС?
 • Приликом подношења Захтева за издавање тахографске картице возача у једној од Дунав експозитура возач ОБАВЕЗНО мора да наведе у захтеву да већ поседује важећу инострану картицу. У захтеву се наводи број картице, датум важења и земља која је картицу издала.  У случају да возач не пријави ову информацију његов захтев ће бити одбијен! Возач, у истом временском интервалу, мора да поседује само једну важећу картицу.
 1. Да ли је потребно вратити истеклу инострану картицу приликом преузимања картице која се издаје у РС?
 • У случају да инострана картица истекне пре преузимања картице која се издаје у РС, возач НЕ ПРЕДАЈЕ истеклу картицу у експозитури већ је чува код себе најмање 28 дана (како би на захтев надзорног органа могао да преда податке са картице у протеклих 28 дана).
 1. Да ли се може захтев за издавање картице поднети у једној Дунав експозитури, а картица преузети у другој Дунав експозитури?
 • Не. Лице односно подносилац захтева је у обавези да у истој експозитури преда захтев за издавање картице и да у тој истој експозитури преузме картицу.
 1. Да ли постоји могућност да неко други преузме картицу уместо подносиоца захтева?
 • У случају да подносилац захтева није у могућности лично да преда захтев/преузме картицу може да овласти друго лице да у његово име преда захтев/преузме картицу. Овлашћење мора да буде оверено од стране надлежног органа за оверу.
 1. Да ли је могуће да фирма изврши уплату за свог возача?

Није. Тахографска картица за возача гласи на име возача и представља његов лични документ без обзира у којој фирми је запослен. Уплата за ову врсту картице мора да гласи на физичко лице односно да буде извршена од стране возача.

 1. Да ли је  потребно преводити инострану возачку дозволу приликом подношења захтева?

Није. Изглед возачких дозвола у оквиру Европске уније је једнообразан (исти) у погледу нумерације поља на возачкој дозволи, тако да су сви потребни подаци односно поља на возачкој дозволи, за потребе попуњавања захтева увек под истим редним бројем.