О дозволи

Дозволу за управљање трамвајем издаје Агенција за безбедност саобраћаја.

Изглед и садржај обрасца дозволе за управљање трамвајем прописан је Правилником o изгледу и садржају обрасца дозволе за управљање трамвајем („Службени гласник РС”, број 82/13)

Дозволу за управљање трамвајем издаје Агенција, и то лицу које:

1.      је положио испит за управљањем трамвајем (доказ: уверење о положеном испиту),

2.      је навршило 21. годину живота (доказ: лична карта),

3.      поседује возачку дозволу најмање B категорије (доказ: возачка дозвола),

4.      здравствено способан (доказ: уверење о здравственој способности),

5.      нема изречену меру забране управљања моторним возилом (доказ: потврда из МУПа).