О дозволи

Дозволу за управљање туристичког воза издаје Агенција за безбедност саобраћаја.

  

Изглед и садржај обрасца дозволе за управљање туристичким возом прописан је Правилником o изгледу и садржају обрасца дозволе за управљање туристичким возом („Службени гласник РС”, број 82/13)

Дозволу за управљање туристичким возом издаје Агенција, и то лицу које:

1.      је положио испит за управљање туристичким возом (доказ: уверење о положеном испиту),

2.      поседује возачку дозволу најмање BЕ категорије (доказ: возачка дозвола),

3.      здравствено способан (доказ: уверење о здравственој способности),

4.      нема изречену меру забране управљања моторним возилом (доказ: потврда из МУПа).