О радионицама

Агенција за безбедност саобраћаја издaje дозволу радионици за тахографе са роком важења од пет (5) година, према члану 32. став 2. Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима ("Службени гласник РС", број 96/15).

 

Радионица за тахографе је привредно друштво, односно јавно предузеће које обавља послове радионице, и то:

1) уградња и активација тахографа;

2) контрола и преглед тахографа;

3) демонтажа и оправка тахографа.

 

Радионица за тахографе која обавља преглед тахографа истовремено врши и посао контроле граничника брзине.

Радионица за тахографе, која испуњава прописане услове и има дозволу, обавља посао накнадне уградње граничника брзине.

Да би тахограф уграђен у возило могао да се употребљава обавезно је извршити преглед тахографа у радионици за тахографе. Преглед је скуп активности који се обавља ради провере: исправности тахографа, да ли подешавања одговарају параметрима возила и да ли је уређај или направа за манипулацију повезан са тахографом.

 

Приликом вршења послова, за које радионица има дозволу за рад, за исправан тахограф, чија подешавања одговарају параметрима возила и са којим није повезан уређај или направа за манипулацију, радионица издаје Уверење о исправности тахографа и информативну налепницу. Радионица издаје Уверење на заштићеном и нумерисаном обрасцу. (слика уверења)

 

Уверење о исправности тахографа се за аналогне тахографе издаје са роком важења од једне године, а за дигиталне тахографе са роком важења од две године.

 

Изузетно горе наведеном корисник тахографа уграђеног у возило има обавезу, према члану 22. Правилника о начину коришћења тахографа („Службени гласник РС“, број 43/11), да изврши нови преглед тахографа, иако му је Уверење важење, у следећим случајевима:

1) након уградње тахографа у возило;

2) након оправке тахографа;

3) након промене димензије погонских точкова;

4) након промене регистрационе ознаке возила;

5) након уочавања било какве неисправности рада тахографа;

6) након уочавања одступања времена на тахографу од универзалног времена за више од 20 минута (важи само за дигиталне тахографе);

7) након упућивања на преглед од стране надлежног надзорног органа.