Процедура за испитивање безбедносних кабина или рамова који морају бити уграђени и изведени тако да штите возача од повреде у случају превртања трактора

Испитивањем безбедносних кабина или рамова који морају бити уграђени и изведени тако да штите возача од повреде у случају превртања трактора (у даљем тексту кабина или рам) у циљу добијања типског одобрења, проверавају се безбедносно - техничке карактеристике декларисане техничком документацијом произвођача у погледу испуњености услова прописаних захтевима директиве ЕУ број 2009/75 или 2009/57 или одговарајућим еквивалентним кодовима O.E.C.D.

Ово испитивање се не спроводи над кабинама и рамовима произведених од стране произвођача трактора и који се уграђују на тракторе одобреног типа са тим кабинама односно рамовима трактора. За кабине или рамове које нису саставни склоп трактора одобреног типа, одредбама члана 90. став 1. Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима („Службени гласник РС“, бр. 40/12, 102/12, 19/13, 41/13, 102/14, 41/15, 78/15, 111/15 и 14/16) прописано је да трактор, који је произведен, односно први пут регистрован након 1. јануара 1983. године, мора поседовати безбедносну кабину или рам који морају бити уграђени и изведени тако да штите возача од повреде у случају да се трактор преврне и да одговарају захтевима директиве ЕУ број 2009/75 или 2009/57, о чему Агенције за безбедност саобраћаја издаје одговорајуће уверење.

Наведене директиве и еквивалентни O.E.C.D. кодови прописују геометријске услове и проверу оствареног деформационог рада при одређеним дејствима сила са одређеним начином уноса тих сила на кабину или рам.

Захтев за испитивање преграде подноси произвођач кабине или рама или овлашћени заступник произвођача кабине или рама или произвођач возила у које се уграђује кабина или рам, односно његов овлашћени заступник који има уговор са произвођачем кабине или рама за који се подноси захтев. Произвођач кабине или рама мора бити правно лице. Захтев се подноси посредно преко овлашћених и осведочених правних лица за испитивање возила и кабина или рама.

Захтев за испитивање кабине или рама мора да садржи прецизан назив типа кабине или рама и марке, типа и комерцијалне ознаке трактора у које је предвиђена уградња кабине или рама.

Уз захтев се подноси следеће:

уграђена кабина или рам на трактор марке и типа за који је  предвиђена уградња, (кабина или рам ће у даљем поступку бити изложен деструктивним испитивањима у посебним условима и неће бити за даљу употребу након испитивања),

опис начина уградње на трактор

- техничка документација која садржи склопни цртеж са димензијама, са позиционираним главним склоповима и подсклоповима, димензионисаним детаљима веза за трактор, саставницом са спецификацијом уграђених материјала,

- детаљан опис и фотографија начина означавања кабине или рама. Кабина или рам се означава трајно и неизбрисиво, на читљивом месту одговарајућом произвођачком таблицом произвођача преграде. Минимум информација које та таблица мора да садржи су:

-          назив произвођача кабине или рама

-          предвиђено поље за број Уверења о испитивању заштитне кабине или рама трактора издато од АБС

-          назив типа кабине или рама

-          серијски број кабине или рама додељен од стране произвођача.


Овлашћено и осведочено правно лице за испитивање возила и кабина или рамова након спроведеног испитивања и одговарајућих мерења, сачињава извештај који садржи дијаграмске записе о измереним оствареним силама и пратећим деформацијама у функцији времена према оствареним деформационим радовима. Овлашћено правно лице уз позитиван извештај прослеђује захтев и комплетну поднету документацију Агенцији за безбедност саобраћаја. Агенција, након обраде документације о испитивању издаје Уверење о испитивању заштитне кабине или рама трактора на основу позитивног извештаја о испитивању кабине или рама, а према поднетом захтеву са комплетном документацијом.

У циљу сузбијања појава неоригиналних кабина или рама према Уверењу о испитивању заштитне кабине или рама трактора, препоручује се произвођачима/вршиоцима преправки возила да воде евиденцију о уградњи кабина или рамова на тракторе која садржи серијски број кабине или рама и идентификациону ознаку преправљеног трактора.

Докази о уплатама који се достављају уз захтев су:

1. доказ о плаћеној републичкој административној такси према тарифном броју 1. у износу од 300,00 динара (од 01.07.2017. године 310,00 динара),

Број рачуна на који се уплаћује републичка административна такса за захтев за испитивање кабине или рама трактора у износу од 300,00 динара (од 01.07.2017. године 310,00 динара) је: 840-29779845-18

модел:........................ 97
позив на број: ........... 59-013
сврха уплате:              Републичка административна такса – (уписати Преграда тип…)
прималац: ................. Република Србија

2. доказ о плаћеној цени услуге обраде документације за испитивање у износу од 3.300,00 динара
Број рачуна на који се уплаћује цена услуге обраде документације за испитивање возила у износу од 3.300,00 динара је: 840-1068668-71
позив на број: ......... 190 – (уписати број извештаја о испитивању кабине или рама трактора)
сврха уплате: .......... цена услуге обраде документације за испитивање кабине или рама
прималац уплате: .. Агенција за безбедност саобраћаја
Износ трошкова самог испитивања и формирања извештаја о испитивању кабине или рама трактора од стране овлашћеног и осведоченог правног лица за испитивање возила и кабине или рама трактора су у складу са нормативима тог правног лица и нису у надлежности Агенције,


3. доказ о плаћеној републичкој административној такси према тарифном броју 11. у износу од 300,00 динара (од 01.07.2017. године 310,00 динара),
Број рачуна на који се уплаћује републичка административна такса за издавање Уверења о  испитивању возила у износу од 300,00 динара (од 01.07.2017. године 310,00 динара) је: 840-29779845-18

модел:........................ 97
позив на број: ........... 59-013
сврха уплате:              Републичка административна такса – (уписати Преграда тип…)
прималац: ................. Република Србија