РЕКЛАМАЦИЈА тахографске картице

У случају да дође до неисправности картице приликом коришћења исте, лице на чије име гласи картица подноси Захтев за рекламацију тахографске картице у једној од експозитура Дунав осигурања или Дунав аута заједно са неисправном картицом коју жели да рекламира.

Захтев за рекламацију тахографске картицe

У захтеву је потребно навести разлог због којег возач рекламира картицу.

Захтев  за рекламацију тахографске картице се заједно са картицом шаље произвођачу картица од стране оператера коме је захтев предат, ради утврђивања неисправности.

Рок за обраду рекламационог захтева је осам (8) дана.

Уколико из објективних разлога произвођач није у могућности да поступи по захтеву власника картице у наведеном року, дужан је да о продужењу рока за решавање рекламације обавести подносиоца захтева и наведе рок у коме ће га решити, као и да за то добије његову сагласност.

Произвођач ће писаним путем обавестити подносиоца захтева о исходу односно да ли се рекламација прихвата или се не прихвата.

У случају да се рекламација прихвати произвођач ће сносити трошкове поновне израде картице, у супротном подносилац захтева ће сам сносити трошкове израде нове картице. 

Власник картице има право рекламације због несаобразности у року од две године од издавања исте.

У случају да лице које има неисправну/оштећену картицу не жели да подносе рекламациони захтев може одмах да поднесе захтев за израду нове картице. У захтеву наводи број оштећене картице и исту предаје оператеру заједно са захтевом. Трошкове поновне израде картице у потпуности ће сносити подносилац захтева.