ЗАХТЕВ за издавање дозволе радионице за тахографе

Захтев за издавање дозволе радионице за тахографе подноси се Агенцији, за сваку локацију радионице понаособ, и садржи:

1)     назив фирме и адресу;

2)     адресу на којој се налазе просторије радионице, само уколико се седиште фирме и просторије радионице налазе на различитим локацијама;

3)     врсту послова за које се подноси захтев;

4)     име и презиме руководиоца радионице и контакт (број телефона, адреса електронске поште);

5)     име и презиме техничара радионице.

Образац захтева можете наћи ОВДЕ. Захтев је потребно да буде потписан од стране одговорног лица и оверен печатом фирме.

Као доказ да су испуњени услови из члана 33. Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима („Службени гласник РС”, број 96/15) и члана 21. Правилника о радионицама за тахографе („Службени гласник РС“, број 67/11) у захтеву је потребно да постоје:

 1. извод из регистра надлежног органа (извод издаје Агенција за привредне регистре – АПР);
 2. Образац  ОП– Оверени потписи лица овлашћених за заступање;
 3. за руководиоца радионице:
 1. одлука органа управљања или одговорног лица у привредном друштву, односно јавном предузећу о именовању руководиоца радионице за тахографе;
 2. доказ о радном односу из којег се види да је запослен на неодређено време с пуним радним временом код подносиоца захтева (уговор о раду или Образац М – Пријава, промена и одјава на обавезно социјално осигурање);
 3. потврда да у последње две године није осуђиван за прекршај из члана 65. Закона (потврда из Прекршајног суда);
 4. изјава да није у радном односу и не обавља исте или сличне послове изван радионице;
 1. за техничаре радионице:
 1. копија важеће лиценце за обављање послова у радионици за које радионица подноси захтев;
 2. доказ о радном односу из којег се види да је запослен код подносиоца захтева на неодређено време с пуним радним временом (уговор о раду или Образац М – Пријава, промена и одјава на обавезно социјално осигурање);
 3. Потврда о стручној оспособљености за накнадну уградњу граничника брзине (ако се захтев подноси за обављање послова накнадне уградње граничника брзине);
 1. копије уверења о еталонирању мерне опреме, односно оверавању мерне опреме;
 2. доказ да подносилац захтева поседује одговарајуће објекте радионице:
 1. препис листа непокретности за парцеле на којима се налазе објекти радионице, из којег се види ко је власник предметних парцела (издаје РГЗ - Катастар непокретности);
 2. копија плана за парцеле на којима се налазе објекти радионице (издаје РГЗ - Катастар непокретности);
 3. уговор о закупу (уколико је простор узет у закуп);
 4. други докази о поседовању објеката радионице (по потреби);
 1. скица или нацрт објеката радионице, у размери, са уцртаним смером кретања возила;
 2. копија уговора о пословно техничкој сарадњи са произвођачем тахографа односно његовим заступником у Републици Србији, ако се захтев подноси за обављање послова уградње, активације, демонтаже или оправке тахографа;
 3. копија уговора о пословно техничкој сарадњи са произвођачем граничника брзине, односно његовим заступником, ако се захтев подноси за обављање посла накнадне уградње граничника брзине;
 4. потврда да подносилац захтева нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати (потврду издаје Народна банка Србије);
 5. потврда да подносилац захтева није у поступку ликвидације или да над њим није отворен поступак стечаја који се спроводи банкротством (потврду издаје Агенција за привредне регистре – АПР);
 6. изјаву у складу са којим стандардом система менаџмента квалитета се обављају кључни елементи пословања радионице;
 7. доказ о извршеној уплати прописане административне таксе (800,00 динара, на рачун број 840-29779845-18, прималац Буџет Републике Србије, са позивом на број 59-013). Пример уплатнице можете видети ОВДЕ.
 8. ЗАХТЕВ за издавање предрачуна за уплату накнаде за утврђивање испуњености услова за издавање дозволе радионици за тахографе, према Уредби о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја („Службени гласник РС“, број 121/12 и 39/16).

На основу достављених података из захтева Агенција за безбедност саобраћаја ће прибавити:

 1. извод из регистра надлежног органа (извод издаје Агенција за привредне регистре – АПР);
 2. потврду да руководилац радионице за тахографе у последње две године није осуђиван за прекршај из члана 65. Закона (потврда из Прекршајног суда);
 3. за техничаре радионице:
 1. копија важеће лиценце за обављање послова у радионици за које радионица подноси захтев;
 1. доказ да подносилац захтева поседује одговарајуће објекте радионице:
 1. препис листа непокретности за парцеле на којима се налазе објекти радионице, и из којег се види ко је власник предметних парцела (издаје РГЗ - Катастар непокретности);
 2. копија плана за парцеле на којима се обављају послови радионице за тахографе (издаје РГЗ - Катастар непокретности);
 1. потврда да подносилац захтева нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати (потврду издаје Народна банка Србије);
 2. потврда да подносилац захтева није у поступку ликвидације или да над њим није отворен поступак стечаја који се спроводи банкротством (потврду издаје Агенција за привредне регистре – АПР).

ВАЖНА НАПОМЕНА:

У случају да у захтеву изричито изјавите да ћете горе наведена документа прибавити сами Агенција за безбедност саобраћаја неће прибављати податке о чињеницама о којима се води службена евиденција.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ:

Тачан датум утврђивања испуњености услова за издавање дозволе радионице за тахографе биће заказан након прибављања горе наведене документације.

Одредбама члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/16) прописано је да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање.

Ако службену евиденцију води други орган, орган који води поступак дужан је да хитно затражи податке, а замољени орган да бесплатно уступи податке у року од 15 дана, ако није друкчије прописано. Ако се тражени подаци могу добити електронским путем, замољени орган их доставља у најкраћем року.

У поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

 

Уз први захтев достављају се и подаци за идентификацију правног лица (назив правног лица, адреса, матични број, ПИБ, број текућег рачуна и назив банке у којој је рачун отворен, телефон, факс и електронска адреса).

На основу добијеног предрачуна подносилац захтева уплаћује накнаду за утврђивање испуњености услова у износу од 110.000,00 динара према инструкцијама датим у предрачуну.

Захтев се шаље поштом на адресу: