Услови за правно лице

Анализе и истраживања

Пажљивко

Пажљивко је анимирани лик који смо
представили у сарадњи са
педагозима и психолозима као најбољи
начин за интеракцију са децом

ПОКРЕНИ

Провера статуса предмета
увезених возила

Унесите VIN ознаку (број шасије) Вашег возила.

ПРОВЕРИ

Услови за правно лице

Правно лице мора да испуњава услове:

 1. да има сагласност надлежног органа на наставни план и програм;
 2. у погледу наставног кадра, простора, опреме и наставних средстава за стручно оспособљавање кандидата.

Наставни план и програм

Стручно оспособљавање за полагање стручног испита за ревизора, односно проверавача и стручно усавршавање за полагање испита провере знања за ревизора, односно проверавача, спроводи се према Програму стручног оспособљавања и програму обавезних облика стручног усавршавања за полагање стручног испита и испита провере знања за ревизора, односно проверавача, датом у Прилогу 1 ПРАВИЛНИКА о програму стручног оспособљавања и усавршавања знања, начину полагања стручног испита и испита за проверу знања и садржини и изгледу лиценце за ревизора, односно проверавача („Службени гласник РС”, бр. 71/19 и 19/21).

Услови за правно лице у погледу наставног кадра су:

 1. да има у радном односу на неодређено време са најмање 50% радног времена, најмање два доктора техничких наука из научне области безбедност друмског саобраћаја, односно из научне области путеви грађевинске струке, који имају искуство на пословима израде пројеката безбедности друмског саобраћаја и објављене радове на тему унапређења безбедности путева;
 2. да доктори наука из тачке 1) овог става имају практично искуство у спровођењу ревизије пројеката пута и провере безбедности саобраћаја на путу;
 3. да најмање један доктор наука из тачке 1) овог става поседујe лиценцу одговорног пројектанта саобраћаја и саобраћајне сигнализације, односно одговорног пројектанта саобраћајница, издату од стране надлежног органа у Републици Србији;
 4. да најмање један доктор наука из тачке 1) овог става поседује наставно или научно звање;
 5. да доктори наука из тачке 1) овог става имају практично искуство предавача;
 6. да лица из тачке 1) овог става нису правноснажно осуђивана за кривична дела која их чине недостојним за обављање послова обуке, а нарочито: тешка дела против безбедности јавног саобраћаја на путевима, преваре у осигурању, из група против живота и тела, против полне слободе, против привреде, из групе против здравља људи а у вези са опојним дрогама, против правног саобраћаја, против државних органа и против службене дужности, у последњих пет година.

Изузетно од наведене тачке 1), уколико је правно лице акредитована високошколска установа, наставни кадар може бити у радном односу и на одређено време.

Агенција или правно лице које спроводи програм стручног оспособљавања лица за полагање стручног испита за ревизора, односно проверавача и усавршавање лица за полагање испита провере знања за ревизора, односно проверавача, за предавача наставног плана и програма, поред доктора наука из наведене тачке 1. ангажује и друге лиценциране ревизоре са практичним искуством у ревизији пројеката пута и провераваче са практичним искуством у провери безбедности саобраћаја на путу.

Правно лице Агенцији доставља списак предавача који ће бити ангажовани на програму стручног оспособљавања и усавршавања знања лица за полагање стручног испита, односно испита провере знања за ревизора, односно проверавача. Уколико се у току вршења поверених послова, промене лица са достављеног списка, о овој промени се, без одлагања, обавештава Агенција.

Услови за правно лице у погледу простора, опреме и наставних средстава за стручно оспособљавање кандидата су:

 1. да простор за спровођење програма садржи опремљену просторију за обуку у власништву правног лица или узету у закуп за потребе правног лица, за оспособљавање, односно усавршавање највише 30 кандидата, која мора да има:
  1. радну површину од најмање 80 m2, са ширином од најмање 8 m и то: радну површину по кандидату од најмање 2–2,5 m² и радну површину за предавача од најмање 20 m²;
  2. висину од најмање 2,5 m;
  3. школску таблу и друга аудиовизуелна наставна средства (бела табла за писање са одговарајућим маркерима и механизмом за окретање блокова папира, компјутер, LCD пројектор и платно или монитор одговарајуће величине) за приказивање текста и цртежа;
  4. ормаре за наставни прибор, опрему и документацију;
  5. радне столове, школске клупе са столицама или столице са појединачним постољима за писање, које одговарају мерама одраслих, а чији распоред омогућава несметан приступ кандидатима, односно предавачу;
  6. клима уређај и природно проветравање просторија;
  7. обезбеђено грејање;
  8. обезбеђен противпожарни апарат или други систем за гашење пожара;
  9. природно осветљење, а извори вештачког осветљења у учионици се постављају тако да омогућавају равномерно простирање светлости;
 2. да простор за спровођење програма садржи просторију за административне послове у власништву или узету у закуп за потребе правног лица. Површина ове просторије мора бити најмање 15 m² која не улази у радну површину просторије за обуку, а налази се у њеној непосредној близини. Просторија за административне послове садржи огласну таблу на видном месту, са информацијама о: дозволи за рад правног лица, пословима које обавља правно лице, радном времену, ценовнику услуга које пружа правно лице, предавачима програма стручног оспособљавања, односно усавршавања;
 3. да простор за спровођење програма садржи најмање један тоалет који има најмање по један одвојен санитарни чвор за жене и мушкарце са умиваоником или са претпросторијом у којој се налази умиваоник, хигијенски одржаван и уредан, у непосредној близини просторије за обуку, са топлом водом, средством за прање руку и убрусом;
 4. да правно лице има одговарајућу информациону опрему која омогућава ефикасно повезивање правног лица са Агенцијом, ради достављања прописаних података у базу података Агенције, и то:
  1. одговарајући рачунар за приступ односно коришћење апликације Агенције;
  2. скенер;
  3. штампач;
  4. читач картица са одговарајућим софтвером за очитавање података из личне карте;
  5. да правно лице има одговарајућу опрему за реализацију обуке ревизије и провере безбедности пута на терену.

Доказивање испуњености услова правног лица за спровођење програма стручног оспособљавања и усавршавања

 1. Испуњеност прописаних услова у погледу наставног плана и програма
  Агенција за безбедност саобраћаја ће одобрити правном лицу предложени наставни план и програм уколико су испуњени услови из члана 4. ПРАВИЛНИК о програму стручног оспособљавања и усавршавања знања, начину полагања стручног испита и испита за проверу знања и садржини и изгледу лиценце за ревизора, односно проверавача („Службени гласник РС”, бр. 71/19 и 19/21).
 2. Испуњеност прописаних услова у погледу наставног кадра, простора, опреме и наставних средстава за стручно оспособљавање кандидата

Испуњеност прописаних услова у погледу наставног кадра правно лице доказује достављањем следећих доказа:

 1. копија Уговора о раду, копије диплома или уверења о дипломирању/докторирању, потврде послодаваца код којих је лице стекло тражено искуство, укључујући референц листу лица за које се достављају докази;
 2. потврда правног лица о учешћу у ревизији пројеката пута и провери безбедности саобраћаја на путу, укључујући и референц листу лица за које се достављају докази, заједно са потврдама спроведених ревизија/провера које су издате од стране правног лица за кога су вршене ревизије/провере или код којих је лице било ангажовано;
 3. копија лиценци одговорног пројектанта;
 4. потврда/одлука о избору у наставно или научно звање издата од стране високошколске установе или надлежног министарства;
 5. потврде правног лица код кога је стечено искуство предавача;
 6. потврда из надлежног МУП-а;
 7. објављени радови на тему унапређења безбедности путева.

Испуњеност услова у погледу простора, опреме и наставних средстава, поред утврђивања изласком на терен представника Агенције, правно лице доказује достављањем следећих доказа:

 1. доказ о власништву или Предуговор о закупу просторија (који покрива период реализације стручног оспособљавања, односно усавршавања);
 2. потписана и оверена изјава понуђача да поседује одговарајућу опрему и наставна средства из става 2. овог члана;
 3. потписана и оверена пописна листа опреме и наставних средстава или уговор о закупу/уговор о лизингу, или копија рачуна/фактуре или неки други доказ на основу којег се на несумњив начин може утврдити да понуђач располаже опремом и наставним средствима из става 2. овог члана.

Подношење захтева од стране правног лица

Правно лице подноси Агенцији за безбедност саобраћаја захтев за утврђивање испуњености услова за спровођење програма стручног оспособљавања за полагање стручног испита за ревизора, односно проверавача, односно захтев за утврђивање испуњености услова за спровођење програма стручног усавршавања знања за ревизора, односно проверавача. Захтев за утврђивање испуњености услова треба најмање да садржи податке:

 1. назив правног лица, адресу, матични број и шифру претежне делатности;
 2. адресу на којој се налазе просторије за обуку, уколико се седиште правног лица и просторија за обуку налазе на различитим локацијама;
 3. контакт податке правног лица (број телефона, адреса електронске поште);
 4. о пословима правног лица за које се подноси захтев;
 5. о наставном кадру правног лица за спровођење стручног оспособљавања и усавршавања кандидата;
 6. о просторијама правног лица, опреми и наставним средствима за стручно оспособљавање и усавршавање кандидата;
 7. о информационој опреми.

Уз захтев правно лице подноси и:

 • доказе о испуњености прописаних услова за спровођење програма стручног оспособљавања и усавршавања и
 • доказ о уплати трошкова за утврђивање испуњености услова за издавање дозволе за рад правног лица.


Цена услуга утврђивања испуњености услова за издавање дозволе за спровођење стручног оспособљавања, односно стручног усавршавања ревизора, односно проверавача износи 110.000,00 динара (члан 24. Уредбе о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја, „Службени гласник РСˮ, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон)

Агенција ће правном лицу, које је поднело захтев и испуњава прописане услове, издати дозволу за спровођење програма стручног оспособљавања и усавршавања кандидата за ревизоре и провериваче.

ОБАВЕШТЕЊЕ:

Тачан датум утврђивања испуњености услова правног лица да спроводи програме стручног оспособљавања и усавршавања знања, у погледу наставног кадра, простора, опреме и наставних средстава за стручно оспособљавање кандидата биће заказан након прибављања комплетне документације која се предаје уз захтев.

Одредбама члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС “, број 18/16) прописано је да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање.

Ако службену евиденцију води други орган, орган који води поступак дужан је да хитно затражи податке, а замољени орган да бесплатно уступи податке у року од 15 дана, ако није друкчије прописано. Ако се тражени подаци могу добити електронским путем, замољени орган их доставља у најкраћем року.

У поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

Захтев се, са пратећом документацијом, шаље поштом на адресу:

Агенција за безбедност саобраћаја

Булевар Михајла Пупина 2

11070 Београд

Инфо центар

Пратите наше новости и обавештења и будите редовно информисани о актуелностима у Агенцији за безбедност саобраћаја

Унапређење безбедности бициклиста у саобраћају
Вести  |  12.04.2024

Унапређење безбедности бициклиста у саобраћају

САЗНАЈ ВИШЕ
Представа Пажљивкова правила у саобраћају за више од 400 малишана из Србобрана, Новог Сада и Новог Бечеја
Вести  |  12.04.2024

Представа Пажљивкова правила у саобраћају за више од 400 малишана из Србобрана, Новог Сада и Новог Бечеја

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  12.04.2024

Одлука о избору произвођача заштитних рамова за тракторе за 2024. годину

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  05.04.2024

Важно обавештење у вези обуке кандидата за возача трамваја (05.04.2024.)

САЗНАЈ ВИШЕ
Новосадски основци уз Пажљивка учили правила понашање у саобраћају
Вести  |  12.04.2024

Новосадски основци уз Пажљивка учили правила понашање у саобраћају

САЗНАЈ ВИШЕ
Издавање налепнице за лака електрична возила
Вести  |  09.04.2024

Издавање налепнице за лака електрична возила

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  09.04.2024

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ И ПОСТАВЉАЊА НАЛЕПНИЦЕ ЗА ЛАКА ЕЛЕКТРИЧНА ВОЗИЛА

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  02.04.2024

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИТНОМ РОКУ ЗА ТЕХНИЧАРЕ У РАДИОНИЦАМА ЗА ТАХОГРАФЕ (ПРОЛЕЋНИ РОК 2024.)

САЗНАЈ ВИШЕ
Представници Агенције на састанку Европског савета за безбедност саобраћаја (ETSC)
Вести  |  11.04.2024

Представници Агенције на састанку Европског савета за безбедност саобраћаја (ЕТСЦ)

САЗНАЈ ВИШЕ
Едукацијa о правилној употреби дечијих ауто-седишта у Обреновцу
Вести  |  08.04.2024

Едукација о правилној употреби дечијих ауто-седишта у Обреновцу

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  04.04.2024

Одлука о додели уговора за ангажовање правног лица ради вршења издавања, вођења евиденције и постављања налепнице за лака електрична возила

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  25.03.2024

НОВИ ПРОГРАМ СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА РЕВИЗОРЕ, ОДНОСНО ПРОВЕРАВАЧЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

САЗНАЈ ВИШЕ
Регионална радионица о унапређењу безбедности саобраћаја у организацији Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије и Економске комисије УН
Вести  |  09.04.2024

Регионална радионица о унапређењу безбедности саобраћаја у организацији Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије и Економске комисије УН

САЗНАЈ ВИШЕ
Представа Пажљивкова правила у саобраћају за малишане из Голупца, Петровца на Млави, Смедеревске Паланке и Јагодине
Вести  |  05.04.2024

Представа Пажљивкова правила у саобраћају за малишане из Голупца, Петровца на Млави, Смедеревске Паланке и Јагодине

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  25.03.2024

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАНУ ДОДЕЛУ ЗАШТИТНОГ РАМА ЗА УПОТРЕБЉАВАНИ ТРАКТОР ЗА 2024. ГОДИНУ

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  20.03.2024

Важно обавештење о почетку обуке за возача трамваја – 25. март 2024. године

САЗНАЈ ВИШЕ
ЕДУКАТИВНЕ ТРИБИНЕ ЗА МАТУРАНТE ИЗ КРУШЕВЦА, СМЕДЕРЕВА, ДОЉЕВЦА, ЛОЗНИЦЕ, СТАРЕ ПАЗОВЕ, ПИРОТА И БАБУШНИЦЕ
Вести  |  05.04.2024

ЕДУКАТИВНЕ ТРИБИНЕ ЗА МАТУРАНТЕ ИЗ КРУШЕВЦА, СМЕДЕРЕВА, ДОЉЕВЦА, ЛОЗНИЦЕ, СТАРЕ ПАЗОВЕ, ПИРОТА И БАБУШНИЦЕ

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  21.03.2024

Јавни позив за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима у 2024. години.позив за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима у 2024. години

САЗНАЈ ВИШЕ
Top