Агенција за безбедност саобраћаја

Мени

Пажљивко

Пажљивко је анимирани лик који смо
представили у сарадњи са
педагозима и психолозима као најбољи
начин за интеракцију са децом

ПОКРЕНИ

Провера статуса предмета
увезених возила

Унесите VIN ознаку (број шасије) Вашег возила.

ПРОВЕРИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР ПРОИЗВОЂАЧА ЗАШТИТНИХ РАМОВА ЗА УПОТРЕБЉАВАНИ ТРАKТОР ПРЕМА УРЕДБИ ИЗ 2024. ГОДИНЕ

Датум објаве: 16.03.2024

На основу чл. 10. Уредбе о условима и начину спровођења субвенционисане доделе заштитних рамова за употребљавани трактор („Службени гласник РС”, број: 3/24), сагласности Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Број: 000669592 2024 од 07.03.2024. године и Одлуке в.д. директора Агенције за безбедност саобраћаја о објављивању Јавног позива за избор произвођача заштитних рамова за употребљавани трактор број: 221-335-00-420/2024-01 од 08.03.2024. године. Агенција за безбедност саобраћаја објављује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР ПРОИЗВОЂАЧА ЗАШТИТНИХ РАМОВА ЗА УПОТРЕБЉАВАНИ ТРАKТОР

I Позивају се сва заинтересована правна лица на територији Републике Србије која испуњавају опште услове у погледу кадровског, пословног и техничког капацитета за произвођача заштитних рамова за употребљавани трактор, да поднесу понуду ради избора и ангажовања произвођача заштитних рамова за употребљавани трактор у складу са Уредбом о условима и начину спровођења субвенционисане доделе заштитних рамова за употребљавани трактор („Службени гласник РС”, број: 3/24).

 

II  Укупна расположива средства за реализацију посла износе 101.046.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом и укључују исплату максималне предвиђене цене која може бити плаћена произвођачу за производњу и транспорт рама до места за испитивање возила које је најближе кориснику субвенција у износу до 30.000 динара по заштитном раму из Табеле 1 (члан. 5 Уредбе), односно максималне предвиђене цене која може бити плаћена произвођачу за производњу и транспорт рама до места за испитивање возила које је најближе кориснику субвенција у износу до 39.000 динара по заштитном раму из Табеле 2 (члан. 5 Уредбе) као и износ од 7.000 динара по раму који ће се исплаћивати овлашћеним правним лицима за испитивање возила на име поступка испитивања преправке трактора.

Произвођач заштитних рамова за употребљавани трактор мора да испуњава следеће услове:

1.         Да на располагању има одговарајућу неопходну опрему и средства за обраду више врста материјала, и то:

-           За обраду лимова:

о плазма сечење

о сечење плазмом под углом

о гасно сечење

о бушење отвора

о обележавање

-  машину за ласерско сечење

- CNC за сечење и бушење челичних профила и цеви

- пресе за савијање лимених и челичних профила

- најмање 10 апарата за заваривање

- пећ за пластификацију  са  комором за пластификацију са циклоном

- 1 уређај за абразивно уклањање старе боје са подлоге, са редукцијом прашине до 98%, применом одговарајућег медија за пескарење и рециклирање истог, без квашења водом површина, са важећим стручним налазом

- 1 покретни уређај за ласерско – термичко уклањање наслага и нечистоћа без оштећивања подлоге минималне снаге 1500 W, фокалне димензије не веће од 300мм и ширине деловања 10-100мм.

 

2.         Произвођач мора да има запослене или ангажоване следеће извршиоце:

- Најмање 10 заваривача са сертификатом о стручној оспособљености према стандарду SRPS EN ISO 9606-1 – квалификационо испитивање заваривача;

- Најмање 10 дипломираних машинских инжењера од чега најмање три морају имати важећу лиценцу 430;

- најмање 3 дипломирана инжењера технологије од чега најмање један мора имати важећу лиценцу 475,

3.        Да има одговарајућа запослена или ангажована лица у циљу контроле производње која испуњавају следеће услове, и то:

-  најмање једног извршиоца са сертификатом NACE за област антикорозивне заштите;

-  најмање једног извршиоца са сертификатом FROSIO за област антикорозивне заштите;

- Најмање једног инжењера са дипломом међународног инжењера за заваривање (International Welding Engineer- IWE) издату од стране IIW и сертификатом о компетентности за испитивања без разарања ултразвучном методом.

4. Да произвођач поседује важеће сертификате:

- EN ISO 1090 -1 – Извођење челичних и алуминијумских конструкција

- EN ISO 3834-2 – Захтеви квалитета код заваривања топљењем металних материјала

5. Да произвођач има обезбеђен затворени смештајни простор за произведене заштитне рамове, од најмање 200 м2, такав да обезбеди да рамови не буду изложени атмосферским приликама, као ни ризику од оштећења. За време складиштења произвођач у потпуности одговара за произведене рамове, како не би дошло до крађе, оштећења или других недостатака. Произвођач је у обавези да заштитне рамове складишти годину дана од истека последњег дана рока за производњу. Смештајни простор за складиштење мора бити на територији Републике Србије по следећим регионима:

Београд,

Нови Сад,

Шабац,

Врање,

Пирот,

Нови Пазар, и

Шумадија

6. Да против њега није покренут стечајни поступак, поступак принудне наплате или ликвидације.

7. Да законски заступник произвођача није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

8. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије.

9. Понуђач уз понуду доставља писмо о намерама пословне банке да ће уколико буде изабран за најповољнијег произвођача, у року који не може бити дужи од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора, достави две гаранције банке, које морају бити безусловне, неопозиве, наплативе на први позив и без права на приговор, и то:

- једну у износу од 100% вредности уговора са ПДВ-ом за повраћај пренетих средстава за субвенционисану производњу и транспорт заштитних рамова, са роком важења најмање 15 (петнаест) дана дужим од рока за извршење уговора,

 - другу у висини од 10% од вредности уговора са ПДВ-ом за добро извршење посла,  са роком важења који износи 16 месеци од дана обостраног потписивања уговора.

Корисник наведених гаранција је Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

10. Понуђач је у обавези да уз понуду достави бланко сопствену меницу за озбиљност понуде, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, са роком важења идентичним року важења понуде, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 2% од Уредбом опредељених средстава за реализацију посла.

Меница може бити наплаћена у случају да: понуђач одустане од своје понуде у року важења понуде, не достави доказе о испуњености постављених услова, неосновано одбије да закључи уговор или не достави обезбеђење за повраћај аванса и извршење уговора у остављеном року.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму, оверена печатом банке са датумом овере не старијим од 30 дана.

Меницу за озбиљност понуде са припадајућом документацијом Понуђач доставља уз понуду на адресу Агенције за безбедност саобраћаја.

Агенција за безбедност саобраћаја ће извршити контролу испуњености услова, односно приложених доказа, пре доношења Одлуке о додели уговора.

Постављене услове произвођач мора испуњавати током времена за које је изабран.

Понуда мора да важи најмање 60 дана од дана отварања понуда.

Рок за израду предметних рамова не може бити дужи од 120 дана од дана закључења уговора.

Рок отпремања израђених рамова до најближег испитног места не може бити дужи од 3 дана од дана испостављања захтева од Агенције за безбедност саобраћаја.

Рок и начин плаћања: - Произвођачу: пренос средстава за субвенционисану производњу и транспорт предметних рамова у укупном уговореном износу са ПДВ-ом , у року не дужем од 10 (десет) дана од дана достављања наведених  банкарских гаранција.

НАПОМЕНА: Саставни део Позива је и Техничка спецификација са пратећом документацијом и начином доказивања постављених услова за избор произвођача, која је објављена на сајту Агенције www.abs.gov.rs Техничку спецификацију је понуђач дужан да проучи и пратећу документацију попуни, потпише и овери, чиме потврђује да је сагласан са свим наведеним условима, и достави је уз пријаву.

III Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања Јавног позива. Јавни позив ће бити објављен у дневном листу “Политика“ и на сајту Агенције за безбедност саобраћаја www.abs.gov.rs (http://www.abs.gov.rs).  

Понуде се достављају у затвореној коверти са назнаком „за јавни позив – за произвођача заштитних рамова за употребљавани трактор” и напоменом ''не отварати'', на адресу: Агенције за безбедност саобраћаја, Булевар Михајла Пупина 2, Палата Србије, Источно крило, 11070 Београд, до истека наведеног рока.

Наручилац не одговара за било какву последицу уколико подносилац понуде не наведе назив, адресу и предмет јавног позива на коверти. Понуде које нису затворене, или су стигле после наведеног рока, неће бити разматране.

IV Додатне информације у вези са овим јавним позивом заинтересована лица могу добити на е-маил: radoje.jovanovic@abs.gov.rs

V  Одлука о избору произвођача ће бити донета у року од 15 дана од дана отварања понуда и биће објављена на интернет страни Агенције за безбедност саобраћаја.

Против Одлуке Агенције за безбедност саобраћаја дозвољена је жалба Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у року од 8 дана од дана објављивања на сајту Агенције и то преко првостепеног органа.

Техничку документацију можете преузети на следећем линку:

www.abs.gov.rs/admin/upload/documents/20240308084155-tehnicka-dokumentacija-ramovi-2024.pdf

Инфо центар

Пратите наше новости и обавештења и будите редовно информисани о актуелностима у Агенцији за безбедност саобраћаја

Унапређење безбедности бициклиста у саобраћају
Вести  |  12.04.2024

Унапређење безбедности бициклиста у саобраћају

САЗНАЈ ВИШЕ
Представа Пажљивкова правила у саобраћају за више од 400 малишана из Србобрана, Новог Сада и Новог Бечеја
Вести  |  12.04.2024

Представа Пажљивкова правила у саобраћају за више од 400 малишана из Србобрана, Новог Сада и Новог Бечеја

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  12.04.2024

Одлука о избору произвођача заштитних рамова за тракторе за 2024. годину

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  05.04.2024

Важно обавештење у вези обуке кандидата за возача трамваја (05.04.2024.)

САЗНАЈ ВИШЕ
Новосадски основци уз Пажљивка учили правила понашање у саобраћају
Вести  |  12.04.2024

Новосадски основци уз Пажљивка учили правила понашање у саобраћају

САЗНАЈ ВИШЕ
Издавање налепнице за лака електрична возила
Вести  |  09.04.2024

Издавање налепнице за лака електрична возила

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  09.04.2024

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ И ПОСТАВЉАЊА НАЛЕПНИЦЕ ЗА ЛАКА ЕЛЕКТРИЧНА ВОЗИЛА

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  02.04.2024

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИТНОМ РОКУ ЗА ТЕХНИЧАРЕ У РАДИОНИЦАМА ЗА ТАХОГРАФЕ (ПРОЛЕЋНИ РОК 2024.)

САЗНАЈ ВИШЕ
Представници Агенције на састанку Европског савета за безбедност саобраћаја (ETSC)
Вести  |  11.04.2024

Представници Агенције на састанку Европског савета за безбедност саобраћаја (ЕТСЦ)

САЗНАЈ ВИШЕ
Едукацијa о правилној употреби дечијих ауто-седишта у Обреновцу
Вести  |  08.04.2024

Едукација о правилној употреби дечијих ауто-седишта у Обреновцу

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  04.04.2024

Одлука о додели уговора за ангажовање правног лица ради вршења издавања, вођења евиденције и постављања налепнице за лака електрична возила

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  25.03.2024

НОВИ ПРОГРАМ СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА РЕВИЗОРЕ, ОДНОСНО ПРОВЕРАВАЧЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

САЗНАЈ ВИШЕ
Регионална радионица о унапређењу безбедности саобраћаја у организацији Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије и Економске комисије УН
Вести  |  09.04.2024

Регионална радионица о унапређењу безбедности саобраћаја у организацији Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије и Економске комисије УН

САЗНАЈ ВИШЕ
Представа Пажљивкова правила у саобраћају за малишане из Голупца, Петровца на Млави, Смедеревске Паланке и Јагодине
Вести  |  05.04.2024

Представа Пажљивкова правила у саобраћају за малишане из Голупца, Петровца на Млави, Смедеревске Паланке и Јагодине

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  25.03.2024

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАНУ ДОДЕЛУ ЗАШТИТНОГ РАМА ЗА УПОТРЕБЉАВАНИ ТРАКТОР ЗА 2024. ГОДИНУ

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  20.03.2024

Важно обавештење о почетку обуке за возача трамваја – 25. март 2024. године

САЗНАЈ ВИШЕ
ЕДУКАТИВНЕ ТРИБИНЕ ЗА МАТУРАНТE ИЗ КРУШЕВЦА, СМЕДЕРЕВА, ДОЉЕВЦА, ЛОЗНИЦЕ, СТАРЕ ПАЗОВЕ, ПИРОТА И БАБУШНИЦЕ
Вести  |  05.04.2024

ЕДУКАТИВНЕ ТРИБИНЕ ЗА МАТУРАНТЕ ИЗ КРУШЕВЦА, СМЕДЕРЕВА, ДОЉЕВЦА, ЛОЗНИЦЕ, СТАРЕ ПАЗОВЕ, ПИРОТА И БАБУШНИЦЕ

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  21.03.2024

Јавни позив за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима у 2024. години.позив за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима у 2024. години

САЗНАЈ ВИШЕ
Top