Агенција за безбедност саобраћаја

Мени

Пажљивко

Пажљивко је анимирани лик који смо
представили у сарадњи са
педагозима и психолозима као најбољи
начин за интеракцију са децом

ПОКРЕНИ

Провера статуса предмета
увезених возила

Унесите VIN ознаку (број шасије) Вашег возила.

ПРОВЕРИ

ОДЛУКА о избору правног лица које ће бити ангажовано ради вршења обраде захтева за издавање сертификата о стручној компетентности и квалификационе картице возача

Датум објаве: 16.09.2022

Датум: 16.11.2018. године

 

На основу члана 21. став. 1. Закона о јавним агенцијама („Сл. гласник РС“, бр. 18/2005,  81/2005 - испр. и 47/18) и члана 22. Статута Агенције за безбедност саобраћаја, а у вези са чл. 9. став 2. тачка 8. и став 4. и чл. 203. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Службени гласник Републике Србије'', број 41/09, 53/10, 101/32/13 – УС 55/14, 96/15 - др. Закон, 9/16 - Одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18-др.закон, 87/18, 23/19 и 128/2020-др.закон), на предлог Комисије за преглед и вредновање пријава поднетих ради вршења обраде захтева за издавање сертификата о стручној компетентности и квалификационе картице возача, у поступку за ангажовање правног лица ради вршења обраде захтева за издавање сертификата о стручној компетентности и квалификационе картице возача путем јавног позива, в.д. директора Агенције за безбедност саобраћаја је донео

 

О Д Л У К У

о избору правног лица које ће бити ангажовано

ради вршења обраде захтева за издавање сертификата о стручној компетентности и квалификационе картице возача

 

            I Додељује се правном лицу АУТО - МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ, из Београда, ул. Рузвелтова бр. 18, МБ: 07000456, ПИБ: 100345275, вршење обраде захтева за издавање сертификата о стручној компетентности и квалификационе картице возача.

II       Предлог уговора о ангажовању правног лица ради вршења обраде захтева за издавање сертификата о стручној компетентности и квалификационе картице возача доставиће се на потпис изабраном подносиоцу пријаве АУТО - МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ, из Београда, ул. Рузвелтова бр. 18, МБ: 07000456, ПИБ: 100345275 у року од 10 дана, рачунајући од дана када је изабрани подносилац обавештен о његовом избору.

III     Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

О б р а з л о ж е њ е

       На основу одредаба чл. 9. став 2. тачка 8. и став 4. и чл. 203. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Службени гласник Републике Србије'', број 41/09, 53/10, 101/32/13 – УС 55/14, 96/15 - др. Закон, 9/16 - Одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18-др.закон, 87/18, 23/19 и 128/2020-др.закон) Агенција је расписала јавни позив за ангажовање правног лица ради вршења обраде захтева за издавање сертификата о стручној компетентности и квалификационе картице возача.

       Јавни позив је објављен у дневном листу ''Политика'' дана 06.08.2022. године, као и на сајту Агенције за безбедност саобраћаја www.abs.gov.rs.

       Јавним позивом су позвана правна лица која су материјално-технички оспособљена и која поседују просторне, кадровске и  материјално-техничке услове за вршење обраде захтева за издавање сертификата о стручној компетентности и квалификационе картице возача и преузимање израђених персонализованих сертификата и картица од Произвођача сертификата и картица, као и дистрибуцију истих до крајњих локација односно пријемних просторија одакле су поднети захтеви да поднесу пријаву ради избора и ангажовања од стране Агенције за безбедност саобраћаја.

       Комисија за преглед и вредновање пријава поднетих ради вршења обраде захтева за издавање сертификата о стручној компетентности и квалификационе картице возача је формирана решењем број: 119-01-00181/2022-01 од 05.08.2022. године, а ради прегледа и вредновања пријава поднетих ради вршења обраде захтева.

       Благовремено, тј. дана 12.08.2022. године примљена је једна пријава и то правног лица: АУТО - МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ, из Београда, ул. Рузвелтова бр. 18, МБ: 07000456, ПИБ: 100345275.

       Комисија за преглед и вредновање пријава поднетих ради вршења обраде захтева за издавање сертификата о стручној компетентности и квалификационе картице возача доставила је Записник о прегледу и вредновању пријава поднетих по јавном позиву за ангажовање правног лица ради вршења обраде захтева за издавање сертификата о стручној компетентности и квалификационе картице возача, број: 119-01-00181/2022-01_01 од 23.08.2022. године у коме је, након прегледа и вредновања пријава утврђено да у вези са једним бројем локација постоје неусклађености у административном смислу, што не нарушава у претежном делу исправност документације и испуњеност услова, те је дописом број:221-225-03-01117/2022-04 од 23.08.2022. године затражено да се у вези са уоченим неусклађеностима изврше допуне.

 

Поступајући по захтеву комисије Агенције, АУТО-МОТО САВЕЗ СРБИЈЕје дана 31.08.2022. године доставио документацију којом се у целости отклањају неусклађености

Након свега комисија је предложила в.д. директора Агенције за безбедност саобраћаја да донесе одлуку о избору правног лица АУТО - МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ, Београд, ул. Рузвелтова бр.18, МБ: 07000456, да врши обраду захтева за издавање сертификата о стручној компетентности и квалификационе картице возача на следећим локацијама, и то:

    • Београд 10,
    • Нови Сад 4,
    • Ниш 3,
    • Бор 2,
    • Нови Пазар 2,
    • Ужице 1,
    • Крушевац 1,
    • Чачак 2,
    • Прељина 1,
    • Крагујевац 2,
    • Панчево 1,
    • Вршац 1,
    • Зрењанин 1,
    • Кикинда 2,
    • Суботица 1,
    • Сомбор 2,
    • Врбас 1,
    • Рума 1,
    • Сремска Митровица 1,
    • Смедерево 1,
    • Велика Плана 1,
    • Ваљево 1,
    • Бољевац 1,
    • Пирот 1,
    • Димитровград 1,
    • Лесковац 1,
    • Врање 2,
    • Шабац 2,
    • Лозница 2,
    • Пријепоље 1,
    • Краљево 1,
    •  Уб 1,
    • Бајина Башта 1,
    • Параћин 1,
    •  Александровац 1,
    •  Прешево 1,
    • Бачка Паланка 1,
    • Оџаци 1.

 

 

       Комисија је дала предлог да Агенција са АУТО - МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ, из Београда, ул. Рузвелтова бр. 18, МБ: 07000456, ПИБ: 100345275 потпише уговор о истом, јер испуњава све услове постављене у Јавном позиву.

       Наиме, у поступку је утврђено да је Комисија за преглед и вредновање пријава поднетих ради вршења обраде захтева за издавање сертификата о стручној компетентности и квалификационе картице возача благовремено и правилно извршила отварање пријава и оцену приспеле пријаве о чему је сачинила одговарајући записник.

       У поступку доношења ове одлуке, посебно су цењене чињенице да је Комисија, правилно и потпуно, извршила оцену материјалне и стручне оспособљености подносиоца пријаве сходно критеријима из Јавног позива.

       У поступку оцене спроведеног поступка, в.д. директора Агенције за безбедност саобраћаја није нашла разлоге, неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање предлога Комисије за преглед и вредновање пријава поднетих ради вршења обраде захтева за издавање сертификата о стручној компетентности и квалификационе картице возача.

       Наиме, у поступку је оцењено да је Комисија у свему правилно поступила те да је избор правног лица извршен у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима, подзаконским актима, интерним актима и Јавним позивом.

       Имајући у виду наведено, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.

 

 

в. д. директора

 

Бранко Стаматовић

 

Инфо центар

Пратите наше новости и обавештења и будите редовно информисани о актуелностима у Агенцији за безбедност саобраћаја

Пажљивко у Градској општини Обреновац – почетак кампање посвећене безбедности деце у саобраћају
Вести  |  20.09.2023

Пажљивко у Градској општини Обреновац – почетак кампање посвећене безбедности деце у саобраћају

САЗНАЈ ВИШЕ
Агенција за безбедност саобраћаја на Дечијем сајму
Вести  |  18.09.2023

Агенција за безбедност саобраћаја на Дечијем сајму

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  22.09.2023

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАНУ ДОДЕЛУ ЗАШТИТНОГ РАМА ЗА УПОТРЕБЉАВАНИ ТРАКТОР - 30.СЕПТЕМБАР 2023. ГОДИНЕ

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  29.08.2023

Одлука о избору произвођача заштитних рамова за употребљавани трактор у складу са Уредбом о условима и начину спровођења субвенционисане доделе заштитних рамова за употребљавани трактор

САЗНАЈ ВИШЕ
Превентивно-промотивне активности на 65. јубиларним Данима бербе грожђа - Грожђебалу
Вести  |  18.09.2023

Превентивно-промотивне активности на 65. јубиларним Данима бербе грожђа - Грожђебалу

САЗНАЈ ВИШЕ
Превентивна кампања о безбедности у саобраћају
Вести  |  15.09.2023

Превентивна кампања о безбедности у саобраћају

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  30.08.2023

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАНУ ДОДЕЛУ ЗАШТИТНОГ РАМА ЗА УПОТРЕБЉАВАНИ ТРАКТОР

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  16.08.2023

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР ПРОИЗВОЂАЧА ЗАШТИТНИХ РАМОВА ЗА УПОТРЕБЉАВАНИ ТРАКТОР

САЗНАЈ ВИШЕ
Савремена решења за аутономна возила
Вести  |  18.09.2023

Савремена решења за аутономна возила

САЗНАЈ ВИШЕ
Дани породице у Перлезу
Вести  |  12.09.2023

Дани породице у Перлезу

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  29.08.2023

Важно обавештење у вези обуке кандидата за возача трамваја (29.08.2023.)

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  10.08.2023

Извештај о основним показатељима стања безбедности саобраћаја у периоду од 2018. до 2022. Године свих 161 локалних самоуправа

САЗНАЈ ВИШЕ
У Београду одржан иницијални састанак пројекта „Бољи систем безбедности саобраћаја заснован на дубинским анализама саобраћајних незгода“
Вести  |  13.09.2023

У Београду одржан иницијални састанак пројекта „Бољи систем безбедности саобраћаја заснован на дубинским анализама саобраћајних незгода“

САЗНАЈ ВИШЕ
Тренинг безбедне вожње за мотоциклисте у Новом Пазару
Вести  |  06.09.2023

Тренинг безбедне вожње за мотоциклисте у Новом Пазару

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  11.08.2023

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИТНОМ РОКУ ЗА ТЕХНИЧАРЕ У РАДИОНИЦАМА ЗА ТАХОГРАФЕ (ЈЕСЕЊИ РОК 2023.)

Агенција за безбедност саобраћаја од 26.09.2023. године организује испитни рок за полагање испита за техничаре у радионици за тахографе....

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  19.06.2023

ОБАВЕШТЕЊЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА О ДОНОШЕЊУ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ПОДЕЛИ МОТОРНИХ И ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА И ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА ЗА ВОЗИЛА У САОБРАЋАЈУ НА ПУТЕВИМА („СЛ. ГЛАСНИК РС“ број 48/2023)

САЗНАЈ ВИШЕ
Успешно завршена кампања „Игра је за децу, дечији живот није игра“
Вести  |  06.09.2023

Успешно завршена кампања „Игра је за децу, дечији живот није игра“

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  20.07.2023

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА ЗА ПРЕДАВАЧА ЗА ЦПЦ и ИНСТРУКТОРА ЗА ЦПЦ

САЗНАЈ ВИШЕ
Top