Издавање дозволе за радионице за тахографе

Тахографи

Пажљивко

Пажљивко је анимирани лик који смо
представили у сарадњи са
педагозима и психолозима као најбољи
начин за интеракцију са децом

ПОКРЕНИ

Провера статуса предмета
увезених возила

Унесите VIN ознаку (број шасије) Вашег возила.

ПРОВЕРИ

Издавање дозволе за радионице за тахографе

Дозвола радионице за тахографе је јавна исправа (решење) коју издаје Агенција за безбедност саобраћаја са роком важења од пет година.

Дозволом радионице се одређује које од послова у вези са тахографима и граничницима брзине радионица за тахографе може да обавља и у складу са тим пословима додељује се жиг за преглед тахографа, односно жиг за оправку тахографа.

Дозвола радионице се издаје на захтев подносиоца. Захтев је потребно да буде потписан од стране одговорног лица и оверен печатом подносиоца захтева.

Образац захтева за издавање дозволе радионице за тахографе можете преузети ОВДЕ.

Привредно друштво, односно јавно предузеће које подноси захтев за издавање дозволе мора да испуњава следеће услове из члана 33. став 2. Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима, односно члана 26. став 1. Правилника о радионицама за тахографе („Службени гласник РС “, бр. 118/21 и 61/22):

 1. да има статус привредног друштва, односно јавног предузећа регистрованог у Републици Србији, што се доказује подацима из регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре;
 2. да има руководиоца радионице за тахографе који:
  1. је именован од органа управљања или одговорног лица у привредном друштву, односно јавном предузећу, што се доказује одлуком о именовању,
  2. је запослен на неодређено време с пуним радним временом у радионици и пријављен на обавезно социјално осигурање, што се доказује подацима из Јединствене базе Централног регистра обавезног социјалног осигурања,
  3. у претходних пет година није био руководилац радионице за тахографе којој је одузета дозвола због непрописног обављања послова из члана 31. Закона, што се доказује подацима из службене евиденције Агенције,
  4. у претходних пет година није правноснажно осуђиван за кривично дело из група кривичних дела против привреде, против државних органа, против правног саобраћаја и против службене дужности, што се доказује подацима из казнене евиденције,
  5. није у радном односу код другог послодавца и не обавља исте или сличне послове изван радионице, што се доказује подацима из Јединствене базе Централног регистра обавезног социјалног осигурања;
 3. да има најмање два техничара који:
  1. су запослени на неодређено време с пуним радним временом у радионици и пријављен на обавезно социјално осигурање, што се доказује подацима из Јединствене базе Централног регистра обавезног социјалног осигурања,
  2. имају важећу лиценцу техничара, што се доказује подацима из службене евиденције Агенције;
 4. да најмање један техничар буде стручно оспособљен за накнадну уградњу граничника брзине, ако се захтев подноси за обављање посла накнадне уградње граничника брзине, што се доказује потврдом о стручној оспособљености издатом од произвођача граничника брзине, односно његовог представника, из које се мора видети за који тип граничника брзине је техничар стручно оспособљен;
 5. да најмање један техничар из става 1. тачка 3) овог члана буде стручно оспособљен за обављање послова за „smart“ тахографе, уколико се захтев подноси за обављање послова за „smartˮ тахографе, што се доказује потврдом о стручној оспособљености издатом од произвођача „smartˮ тахографа, односно његовог представника, из које се мора видети за који тип „smartˮ тахографа је техничар стручно оспособљен;
 6. да има одговарајућу мерну опрему за обављање послова за које подноси захтев, што се доказује уверењем о еталонирању, односно оверавању мерне опреме;
 7. да поседује одговарајуће објекте за обављање послова за које подноси захтев, што се доказује следећим подацима:
  • достављањем скице или нацрта објеката радионице, у размери, са уцртаним просторним распоредом објеката на катастарској парцели,
  • подацима из базе катастра непокретности (препис листа непокретности за парцеле на којима се налазе објекти радионице, из којег се види ко је власник предметних парцела и копија плана за парцеле на којима се налазе објекти радионице),
  • достављањем уговора о закупу (уколико је простор узет у закуп),
  • достављањем других доказа о поседовању објеката радионице (по потреби);
 8. да има уређен однос са произвођачем тахографа, односно његовим представником у Републици Србији, ако захтев подноси за обављање послова уградње, активације, демонтаже или оправке тахографа, односно послова за „smartˮ тахографе, што се доказује меморандумом о међусобном разумевању између подносиоца захтева и произвођача тахографа, односно његовог представника у Републици Србији;
 9. да има уређен однос са произвођачем граничника брзине, односно његовим представником, ако захтев подноси за обављање посла накнадне уградње граничника брзине, што се доказује меморандумом о међусобном разумевању између подносиоца захтева и произвођача граничника брзине, односно његовог представника;
 10. да нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати, што се доказује подацима из регистра Народне банке Србије;
 11. да није у поступку ликвидације и да над њим није отворен поступак стечаја који се спроводи банкротством, што се доказује подацима из регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре;
 12. да је измирио трошкове прописане административне таксе, односно цене услуге за послове које врши Агенција, што Агенција проверава по службеној дужности:

 

Уз захтев за издавање дозволе радионице подносилац захтева обавезно прилаже одговарајућа документа и доказе о испуњености прописаних услова из става 1. тачка 2) подтачка (1), тач. 4), 5), 6), 7), 8) и 9) члана 26. Правилника (докази које не може да прибави Агенција по службеној дужности), и то:

 • одлуку о именовању руководиоца радионице за тахографе;
 • фотокопије уверења о еталонирању, односно оверавању мерне опреме;
 • ако се захтев подноси за обављање посла накнадне уградње граничника брзине, потврду о стручној оспособљености техничара издату од произвођача граничника брзине, односно његовог представника, из које се мора видети за који тип граничника брзине је техничар стручно оспособљен;
 • уколико се захтев подноси за обављање послова за „smartˮ тахографе, потврду о стручној оспособљености техничара издату од произвођача „smartˮ тахографа, односно његовог представника, из које се мора видети за који тип „smartˮ тахографа је техничар стручно оспособљен;
 • ако захтев подноси за обављање послова уградње, активације, демонтаже или оправке тахографа, односно послова за „smartˮ тахографе, фотокопију меморандума о међусобном разумевању између подносиоца захтева и произвођача тахографа, односно његовог представника у Републици Србији;
 • ако захтев подноси за обављање посла накнадне уградње граничника брзине, фотокопију меморандума о међусобном разумевању између подносиоца захтева и произвођача граничника брзине, односно његовог представника.

 

На основу података достављених у захтеву Агенција, уз сагласност подносиоца захтева, по службеној дужности проверава или прибавља податке у вези са подносиоцем захтева потребне за спровођење овог поступка, и то:

 • податке из регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре да подносилац захтева има статус привредног друштва, односно јавног предузећа регистрованог у Републици Србији и да није у поступку ликвидације и да над њим није отворен поступак стечаја који се спроводи банкротством (тачке 1. и 11.);
 • податке из Јединствене базе Централног регистра обавезног социјалног осигурања о запослењу руководиоца радионице за тахографе и техничара (тачка 2. подтачке 2. и 5. и тачка 3. подтачка 1.);
 • податке из службене евиденције Агенције да лице није било руководилац радионице за тахографе којој је одузета дозвола због непрописног обављања послова (тачка 2. подтачка 3.);
 • податке из казнене евиденције Министарства унутрашњих послова за руководиоца радионице за тахографе (тачка 2. подтачка 4.);
 • податке из службене евиденције Агенције да техничар има важећу лиценцу (тачка 3. подтачка 2.);
 • податке из базе података катастра непокретности о власништву над објектима радионице (власништво и копија плана за парцеле на којима се налазе објекти), уз достављену сагласност имаоца права (власника) катастарске парцеле;
 • податке из регистра Народне банке Србије да нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати (тачка 10.);
 • податке о извршеној уплати прописане административне таксе, односно цене услуге за послове које врши Агенција (тачка 12.).

У случају да подносилац захтева уз захтев достави неки или све од претходно наведених података и доказа или изјави да ће неки или све од горе наведених документа прибавити сам Агенција за безбедност саобраћаја неће прибављати податке о чињеницама о којима се води службена евиденција.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ:

Тачан датум утврђивања испуњености услова за издавање дозволе радионице за тахографе биће заказан након прибављања свих докумената и доказа неопходних за вођење поступка.

Одредбама члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС “, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење) прописано је да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање.

Ако службену евиденцију води други орган, орган који води поступак дужан је да хитно затражи податке, а замољени орган да бесплатно уступи податке у року од 15 дана, ако није друкчије прописано. Ако се тражени подаци могу добити електронским путем, замољени орган их доставља у најкраћем року.

У поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

Захтев се, са пратећом документацијом, шаље поштом на адресу:

Агенција за безбедност саобраћаја
Булевар Михајла Пупина 2
11070 Београд

Инфо центар

Пратите наше новости и обавештења и будите редовно информисани о актуелностима у Агенцији за безбедност саобраћаја

Vesti | Agencija za bezbednost saobraćaja
Вести  |  01.03.2024

„Успори, живот те чека“ – још један подсетник о брзини у саобраћају

САЗНАЈ ВИШЕ
СУБВЕНЦИОНИСАНА ДОДЕЛА ЗАШТИТНИХ РАМОВА ЗА ТРАКТОР
Вести  |  19.02.2024

СУБВЕНЦИОНИСАНА ДОДЕЛА ЗАШТИТНИХ РАМОВА ЗА ТРАКТОР

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  26.02.2024

Обавештење о полагању испита за предавача за ЦПЦ и инструктора за ЦПЦ (07.03.2024)

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  12.01.2024

РАСПОРЕД ПРИПРЕМНИХ НАСТАВА И СТРУЧНИХ ИСПИТА У 2024. ГОДИНИ ЗА ПРЕДАВАЧЕ ТЕОРИЈСКЕ ОБУКЕ И ИСПИТИВАЧЕ

Агенција за безбедност саобраћаја обавештава сва заинтересована лица да су одређени термини за одржавање припремних настава и стручних испита за преда...

САЗНАЈ ВИШЕ
Одржан састанак са председником општине Ада
Вести  |  23.02.2024

Одржан састанак са председником општине Ада

САЗНАЈ ВИШЕ
Меморандум о сарадњи са Олимпијским комитетом Србије
Вести  |  13.02.2024

Меморандум о сарадњи са Олимпијским комитетом Србије

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  02.02.2024

ИЗБЕГНИТЕ РИЗИК: НЕМА МЕСТА АЛКОХОЛУ ЗА ВОЛАНОМ!

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  15.12.2023

Важно обавештење о испиту за возача трамваја (15.12.2023.)

САЗНАЈ ВИШЕ
Vesti | Agencija za bezbednost saobraćaja
Вести  |  14.02.2024

Ваша одговорност на путу СЕ БРОЈИ!

САЗНАЈ ВИШЕ
Vesti | Agencija za bezbednost saobraćaja
Вести  |  12.02.2024

Две секунде скретања пажње на мобилни телефон може скупо да вас кошта!

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  29.12.2023

Позив за прикупљање понуда закупа пословних просторија

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  12.10.2023

Обавештење о полагању испита за предавача за ЦПЦ

САЗНАЈ ВИШЕ
Пројекат Заједно и безбедно кроз детињство
Вести  |  13.02.2024

Пројекат Заједно и безбедно кроз детињство

САЗНАЈ ВИШЕ
Трибина „Ум на друм“ у Техничкој школи на Врачару
Вести  |  06.02.2024

Трибина „Ум на друм“ у Техничкој школи на Врачару

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  18.10.2023

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПРАКТИЧНОГ ДЕЛА ИСПИТА ЗА ТЕХНИЧАРЕ У РАДИОНИЦАМА ЗА ТАХОГРАФЕ (ЈЕСЕЊИ РОК 2023.)

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  09.10.2023

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ИСПИТИВАЊУ У ПОГЛЕДУ ИЗДАВАЊА УВЕРЕЊА О ИСПИТИВАЊУ ВОЗИЛА БЕЗ ПОТВРЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ ИСПРАВНОСТИ ВОЗИЛА

САЗНАЈ ВИШЕ
Финансирање програма за унапређење безбедности саобраћаја у 2024. години
Вести  |  08.02.2024

Финансирање програма за унапређење безбедности саобраћаја у 2024. години

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  09.10.2023

Друго стручно усавршавање за унапређење знања и вештина ревизора, односно проверавача безбедности саобраћаја

САЗНАЈ ВИШЕ
Top