Продужетак важења дозволе радионице за тахографе

Тахографи

Пажљивко

Пажљивко је анимирани лик који смо
представили у сарадњи са
педагозима и психолозима као најбољи
начин за интеракцију са децом

ПОКРЕНИ

Провера статуса предмета
увезених возила

Унесите VIN ознаку (број шасије) Вашег возила.

ПРОВЕРИ

Продужетак важења дозволе радионице за тахографе

Дозвола радионице за тахографе је јавна исправа (решење) коју издаје Агенција за безбедност саобраћаја са роком важења од пет година.

Важност дозволе продужава се тако што се на захтев радионице издаје нова дозвола.

Захтев за продужење важења дозволе подноси се Агенцији за безбедност саобраћаја, најраније шест месеци, а најкасније три месеца пре истека рока на који је дозвола издата.

Образац захтева за продужење важења дозволе радионице за тахографе можете преузети ОВДЕ.

Према члану 28. став 4. Правилника о радионицама за тахографе („Службени гласник РС “, бр. 118/21 и 61/22), ради продужења важења дозволе проверава се да ли подносилац захтева испуњава следеће услове:

 1. да има статус привредног друштва, односно јавног предузећа регистрованог у Републици Србији, што се доказује подацима из регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре;
 2. да има руководиоца радионице за тахографе који:
  1. је запослен на неодређено време с пуним радним временом у радионици и пријављен на обавезно социјално осигурање, што се доказује подацима из Јединствене базе Централног регистра обавезног социјалног осигурања,
  2. у претходних пет година није био руководилац радионице за тахографе којој је одузета дозвола због непрописног обављања послова из члана 31. Закона, што се доказује подацима из службене евиденције Агенције,
  3. у претходних пет година није правноснажно осуђиван за кривично дело из група кривичних дела против привреде, против државних органа, против правног саобраћаја и против службене дужности, што се доказује подацима из казнене евиденције,
  4. није у радном односу код другог послодавца и не обавља исте или сличне послове изван радионице, што се доказује подацима из Јединствене базе Централног регистра обавезног социјалног осигурања;
 3. да има најмање два техничара који:
  1. су запослени на неодређено време с пуним радним временом у радионици и пријављен на обавезно социјално осигурање, што се доказује подацима из Јединствене базе Централног регистра обавезног социјалног осигурања,
  2. имају важећу лиценцу техничара, што се доказује подацима из службене евиденције Агенције;
 4. да има одговарајућу мерну опрему за обављање послова за које подноси захтев, што се доказује уверењем о еталонирању, односно оверавању мерне опреме;
 5. да поседује одговарајуће објекте за обављање послова за које подноси захтев, што се доказује следећим подацима:
  • достављањем скице или нацрта објеката радионице, у размери, са уцртаним просторним распоредом објеката на катастарској парцели,
  • подацима из базе катастра непокретности (препис листа непокретности за парцеле на којима се налазе објекти радионице, из којег се види ко је власник предметних парцела и копија плана за парцеле на којима се налазе објекти радионице),
  • достављањем уговора о закупу (уколико је простор узет у закуп),
  • достављањем других доказа о поседовању објеката радионице (по потреби);
 6. да има уређен однос са произвођачем тахографа, односно његовим представником у Републици Србији, ако захтев подноси за обављање послова уградње, активације, демонтаже или оправке тахографа, односно послова за „smartˮ тахографе, што се доказује меморандумом о међусобном разумевању између подносиоца захтева и произвођача тахографа, односно његовог представника у Републици Србији;
 7. да има уређен однос са произвођачем граничника брзине, односно његовим представником, ако захтев подноси за обављање посла накнадне уградње граничника брзине, што се доказује меморандумом о међусобном разумевању између подносиоца захтева и произвођача граничника брзине, односно његовог представника;
 8. да нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати, што се доказује подацима из регистра Народне банке Србије;
 9. да није у поступку ликвидације и да над њим није отворен поступак стечаја који се спроводи банкротством, што се доказује подацима из регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре;
 10. да је измирио трошкове прописане административне таксе, односно цене услуге за послове које врши Агенција, што Агенција проверава по службеној дужности:

Подносилац захтева дужан је да у захтеву наведе и све измењене чињенице или околности које утичу на продужење важења дозволе.

Доказивање испуњености услова за продужетак дозволе врши се достављањем доказа и утврђивањем испуњености услова у просторијама радионице.

 

Уз захтев за издавање дозволе радионице подносилац захтева обавезно прилаже одговарајућа документа и доказе о испуњености прописаних условаиз члана 26. став 1. тач. 6), 7), 8) и 9) Правилника (докази које не може да прибави Агенција по службеној дужности), и то:

 • фотокопије уверења о еталонирању, односно оверавању мерне опреме;
 • уговор о закупу за објекте радионице (уколико је простор узет у закуп);
 • ако захтев подноси за обављање послова уградње, активације, демонтаже или оправке тахографа, односно послова за „smartˮ тахографе, фотокопију меморандума о међусобном разумевању између подносиоца захтева и произвођача тахографа, односно његовог представника у Републици Србији;
 • ако захтев подноси за обављање посла накнадне уградње граничника брзине, фотокопију меморандума о међусобном разумевању између подносиоца захтева и произвођача граничника брзине, односно његовог представника.

 

На основу података достављених у захтеву Агенција, уз сагласност подносиоца захтева, по службеној дужности проверава или прибавља податке у вези са подносиоцем захтева потребне за спровођење овог поступка, и то:

 • податке из регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре да подносилац захтева има статус привредног друштва, односно јавног предузећа регистрованог у Републици Србији и да није у поступку ликвидације и да над њим није отворен поступак стечаја који се спроводи банкротством (тачке 1. и 9.);
 • податке из Јединствене базе Централног регистра обавезног социјалног осигурања о запослењу руководиоца радионице за тахографе и техничара (тачка 2. подтачке 1. и 4. и тачка 3. подтачка 1.);
 • податке из службене евиденције Агенције да лице није било руководилац радионице за тахографе којој је одузета дозвола због непрописног обављања послова (тачка 2. подтачка 2.);
 • податке из казнене евиденције Министарства унутрашњих послова за руководиоца радионице за тахографе (тачка 2. подтачка 3.);
 • податке из службене евиденције Агенције да техничар има важећу лиценцу (тачка 3. подтачка 2.);
 • податке из базе података катастра непокретности о власништву над објектима радионице (власништво и копија плана за парцеле на којима се налазе објекти - тачка 5.), уз достављену сагласност имаоца права (власника) катастарске парцеле;
 • податке из регистра Народне банке Србије да нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати (тачка 8.);
 • податке о извршеној уплати прописане административне таксе, односно цене услуге за послове које врши Агенција (тачка 10.).

У случају да подносилац захтева уз захтев достави неки или све од претходно наведених података и доказа или изјави да ће неки или све од горе наведених документа прибавити сам Агенција за безбедност саобраћаја неће прибављати податке о чињеницама о којима се води службена евиденција.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ:

Тачан датум утврђивања испуњености услова за продужетак важења дозволе радионице за тахографе биће заказан након прибављања комплетне горе наведене документације.

Одредбама члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС “, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење) прописано је да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање.

Ако службену евиденцију води други орган, орган који води поступак дужан је да хитно затражи податке, а замољени орган да бесплатно уступи податке у року од 15 дана, ако није друкчије прописано. Ако се тражени подаци могу добити електронским путем, замољени орган их доставља у најкраћем року.

У поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

 

Захтев се, са пратећом документацијом, шаље поштом на адресу:

Агенција за безбедност саобраћаја
Булевар Михајла Пупина 2
11070 Београд

Инфо центар

Пратите наше новости и обавештења и будите редовно информисани о актуелностима у Агенцији за безбедност саобраћаја

Агенција за безбедност саобраћаја на регионалном сајму привреде у Новој Пазови
Вести  |  29.09.2023

Агенција за безбедност саобраћаја на регионалном сајму привреде у Новој Пазови

САЗНАЈ ВИШЕ
Унапређење безбедности бициклиста
Вести  |  27.09.2023

Унапређење безбедности бициклиста

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  29.09.2023

Важно обавештење о почетку обуке за возача трамваја – 2. октобар 2023. године

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  18.09.2023

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ТЕОРИЈСКОГ ДЕЛА ИСПИТА ЗА ТЕХНИЧАРЕ У РАДИОНИЦАМА ЗА ТАХОГРАФЕ (ЈЕСЕЊИ РОК 2023.)

САЗНАЈ ВИШЕ
Обука за ауто-седишта у Бачком Петровцу
Вести  |  27.09.2023

Обука за ауто-седишта у Бачком Петровцу

САЗНАЈ ВИШЕ
Промоција безбедног понашања у саобраћају на Авали
Вести  |  18.09.2023

Промоција безбедног понашања у саобраћају на Авали

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  22.09.2023

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАНУ ДОДЕЛУ ЗАШТИТНОГ РАМА ЗА УПОТРЕБЉАВАНИ ТРАКТОР - 30.СЕПТЕМБАР 2023. ГОДИНЕ

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  29.08.2023

Одлука о избору произвођача заштитних рамова за употребљавани трактор у складу са Уредбом о условима и начину спровођења субвенционисане доделе заштитних рамова за употребљавани трактор

САЗНАЈ ВИШЕ
Пажљивко у Градској општини Обреновац – почетак кампање посвећене безбедности деце у саобраћају
Вести  |  20.09.2023

Пажљивко у Градској општини Обреновац – почетак кампање посвећене безбедности деце у саобраћају

САЗНАЈ ВИШЕ
Агенција за безбедност саобраћаја на Дечијем сајму
Вести  |  18.09.2023

Агенција за безбедност саобраћаја на Дечијем сајму

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  30.08.2023

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАНУ ДОДЕЛУ ЗАШТИТНОГ РАМА ЗА УПОТРЕБЉАВАНИ ТРАКТОР

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  16.08.2023

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР ПРОИЗВОЂАЧА ЗАШТИТНИХ РАМОВА ЗА УПОТРЕБЉАВАНИ ТРАКТОР

САЗНАЈ ВИШЕ
Превентивно-промотивне активности на 65. јубиларним Данима бербе грожђа - Грожђебалу
Вести  |  18.09.2023

Превентивно-промотивне активности на 65. јубиларним Данима бербе грожђа - Грожђебалу

САЗНАЈ ВИШЕ
Превентивна кампања о безбедности у саобраћају
Вести  |  15.09.2023

Превентивна кампања о безбедности у саобраћају

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  29.08.2023

Важно обавештење у вези обуке кандидата за возача трамваја (29.08.2023.)

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  10.08.2023

Извештај о основним показатељима стања безбедности саобраћаја у периоду од 2018. до 2022. Године свих 161 локалних самоуправа

САЗНАЈ ВИШЕ
Савремена решења за аутономна возила
Вести  |  18.09.2023

Савремена решења за аутономна возила

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  11.08.2023

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИТНОМ РОКУ ЗА ТЕХНИЧАРЕ У РАДИОНИЦАМА ЗА ТАХОГРАФЕ (ЈЕСЕЊИ РОК 2023.)

Агенција за безбедност саобраћаја од 26.09.2023. године организује испитни рок за полагање испита за техничаре у радионици за тахографе....

САЗНАЈ ВИШЕ
Top