Издавање дозволе за рад Центра за обуку

Возачи

Пажљивко

Пажљивко је анимирани лик који смо
представили у сарадњи са
педагозима и психолозима као најбољи
начин за интеракцију са децом

ПОКРЕНИ

Провера статуса предмета
увезених возила

Унесите VIN ознаку (број шасије) Вашег возила.

ПРОВЕРИ

Издавање дозволе за рад Центра за обуку

Дозвола за спровођење обуке за стицање СРС је јавна исправа (решење) коју издаје Агенција са роком важења од 5 година.

Дозвола за рад може бити дозвола за обуку возача за стицање СРС за превоз терета односно дозвола за обуку возача за стицање СРС за превоз путника.

Дозвола за Центар се издаје на захтев подносиоца. Захтев је потребно да буде потписан од стране одговорног лица.

Центар подноси Агенцији захтев за утврђивање испуњености услова за издавање дозволе за спровођење обуке за стицање СРС, за сваку локацију посебно.

Образац захтева за утврђивање испуњености услова за издавање дозволе за спровођење обуке за стицање СРС можете преузети ОВДЕ.

Као доказ о испуњености прописаних услова из члана 204. став 4. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр.) односно члана 14. став 2. Правилника о условима које мора да испуњава правно лице које врши професионално оспособљавање возача („Службени гласник РС “, бр. 102/18), уз захтев за издавање дозволе потребно је да постоје:

 1. извод из регистра надлежног органа;
 2. образац оверених потписа лица овлашћених за заступање;
 3. План и програм на основу члана 2. став 1. Правилника као и Планове реализације часова на основу члана 2. став 4. Правилника;
 4. за стручне кадрове:
  • за предавача за СРС, инструктора за СРС односно за администратора за СРС доказ о радном односу из којег се види да је запослен на неодређено односно одређено време са пуним радним временом, код подносиоца захтева (уговор о раду и подаци из евиденције ЦРОСО о радном односу и пријви на обавезно социјално осигурање;
  • оверену фотокопију дипломе о стручном звању у складу са чланом 3. став 4. тачка 1. подтачка (1) или (2) или (3) Правилника;
  • доказ о стеченом радном искуству из члана 3. став 4. тачка 1. подтачка (1) или (2) или (3) Правилника;
  • доказ да у последње четири године није правноснажно осуђиван за кривична дела: тешка дела против безбедности јавног саобраћаја, из групе против живота и тела, против службене дужности као и да се против њега не води истрага за ова кривична дела, односно није подигнута оптужница за ова кривична дела;
  • доказ о радном ангажовању правног или физичког лица које ће бити задужено за одржавање Информационог система (уговор о ангажовању и подаци из евиденције ЦРОСО о радном односу и пријви на обавезно социјално осигурање)
 5. доказ да Центар поседује одговарајуће објекте за обављање послова за које подноси захтев;
  • препис листа непокретности за парцеле на којима се налазе објекти Центра, из којег се види ко је власник предметних парцела,
  • копија плана за парцеле на којима се налазе објекти центра,
  • уговор о закупу (уколико је простор узет у закуп),
  • други докази о поседовању објеката Центра (по потреби);
 6. скица или нацрт објеката Центра, у размери, са пратећим просторијама;
 7. доказ да Центар поседује полигон, односно други одговарајући простор, скицу полигона у размери са уцртаним прилазним саобраћајницама, димензијама и ознакама за извођење прописаних радњи;
  • препис листа непокретности за парцеле на којима се налази полигон, из којег се види ко је власник предметних парцела,
  • копија плана за парцеле на којима се налази полигон,
  • скица полигона у размери са уцртаним прилазним саобраћајницама, димензијама и ознакама за извођење прописаних радњи;
  • уговор о закупу (уколико је полигон узет у закуп),
  • уговор о пословно техничкој сарадњи (уколико је полигон дат на коришћење по основу уговора о пословно техничкој сарадњи)
  • решење локалне самоуправе (уколико је пологон дат на коришћење на основу решења локалне самоуправе),
  • други докази о поседовању полигона (по потреби);
 8. доказ да Центар поседује одговарајућа возила, опрему и наставна средства;
  • копија саобраћајне дозволе за сваку врсту возила,
  • уговор о закупу (уколико је возило узето у закуп),
  • уговор о лизингу (уколико је возило ангажовано по основу уговора о лизингу),
  • уговор о пословно техничкој сарадњи (уколико је возило дато на коришћење по основу уговора о пословно техничкој сарадњи),
  • изјава да Центар поседује опрему у складу са чланом 8. ст. 1. и 2. и чланом 12. Правилника,
  • доказ да Центар поседује три симулатора дигиталног тахографа,
  • уговор о закупу три симулатора дигиталног тахографа (уколико Центар користи тахографе по основу уговора о закупу),
  • други докази о поседовању возила, опреме и наставних средстава (по потреби);
 9. потврда да Центар нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати (потврду издаје Народна банка Србије)
 10. потврда да Центар није у поступку ликвидације и да над њим није отворен поступак стечаја који се спроводи банкротством (потврду издаје Агенција за привредне регистре);
 11. изјавa Центра да је своју организацију и пословање ускладио са стандардом система менаџмента квалитетом, као и пословник о квалитету;
 12. доказ о извршеној уплати прописане административне таксе у износу од 870,00 динара, на рачун број 840-29779845-18, прималац Буџет Републике Србије, са позивом на број 59-013 (уплатилац мора бити подносилац захтева);
 13. захтев за издавање предрачуна за уплату цене услуга утврђивања испуњености услова за издавање дозволе за рад Центра, према Уредби о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја („Службени гласник РС“, број 121/12 и 39/16). Тек на основу добијеног предрачуна подносилац захтева уплаћује цену услуге утврђивање испуњености услова у износу од 110.000,00 динара према инструкцијама датим у предрачуну.

НАПОМЕНА:

С обзиром да измене и допуне Уредбе о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја нису ступиле на снагу, Агенција за безбедност саобраћаја ће Центру за обуку издати привремено решење за рад. Коначно решење ће бити издато по ступању на снагу нове Уредбе, којом ће бити прописана висина накнаде за утврђивање испуњености услова за рад Центра, а пошто подносилац захтева изврши уплату Уредбом утврђене накнаде.

Према члану 103. Закона о општем управном поступку, на основу достављених података из захтева Агенција за безбедност саобраћаја ће по службеној дужности прибавити следећа горе наведена документа:

 1. извод из регистра надлежног органа;
 2. за стручне кадрове*:
  • фотокопију сертификата за предавача за СРС, односно за инструктора за СРС
  • доказ да у последње четири године није правноснажно осуђиван за кривична дела: тешка дела против безбедности јавног саобраћаја, из групе против живота и тела, против службене дужности као и да се против њега не води истрага за ова кривична дела, односно није подигнута оптужница за ова кривична дела;
 3. препис листа непокретности за парцеле на којима се налазе објекти Центра, из којег се види ко је власник предметних парцела,
 4. копија плана за парцеле на којима се налазе објекти центра,
 5. препис листа непокретности за парцеле на којима се налази полигон, из којег се види ко је власник предметних парцела,
 6. копија плана за парцеле на којима се налази полигон,
 7. потврда да подносилац захтева нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати;
 8. потврда да подносилац захтева није у поступку ликвидације и да над њим није отворен поступак стечаја који се спроводи банкротством.

У случају да подносилац захтева уз захтев достави неки или све од наведених докумената или изјави да ће неки или све од горе наведених документа прибавити сам Агенција за безбедност саобраћаја неће прибављати податке о чињеницама о којима се води службена евиденција.

* У случају да Агенција прибавља тражену документацију, лице које подносилац захтева наводи као стручни кадар, мора дати сагласност за то (линк за сагласност).

ОБАВЕШТЕЊЕ:

Тачан датум утврђивања испуњености услова за издавање дозволе за рад Центра биће заказан након прибављања комплетне горе наведене документације.

Одредбама члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС “, број 18/16) прописано је да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање.

Ако службену евиденцију води други орган, орган који води поступак дужан је да хитно затражи податке, а замољени орган да бесплатно уступи податке у року од 15 дана, ако није друкчије прописано. Ако се тражени подаци могу добити електронским путем, замољени орган их доставља у најкраћем року.

У поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

Захтев се, са пратећом документацијом, шаље поштом на адресу:

Агенција за безбедност саобраћаја

Булевар Михајла Пупина 2

11070 Београд

Инфо центар

Пратите наше новости и обавештења и будите редовно информисани о актуелностима у Агенцији за безбедност саобраћаја

ПОДЕЛА И ОБУКА ЗА ПРАВИЛНУ УПОТРЕБУ ДЕЧИЈИХ АУТОСЕДИШТА У БЕЛОЈ ПАЛАНЦИ
Вести  |  06.03.2020

ПОДЕЛА И ОБУКА ЗА ПРАВИЛНУ УПОТРЕБУ ДЕЧИЈИХ АУТОСЕДИШТА У БЕЛОЈ ПАЛАНЦИ

САЗНАЈ ВИШЕ
ОБУКА И ПОДЕЛА ДЕЧИЈИХ АУТО СЕДИШТА У СУРЧИНУ
Вести  |  04.03.2020

ОБУКА И ПОДЕЛА ДЕЧИЈИХ АУТО СЕДИШТА У СУРЧИНУ

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  02.06.2020

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИТУ ЗА ПРЕДАВАЧА И ИНСТРУКТОРА ЗА ЦПЦ - 15.06.2020.

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  07.04.2020

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА ОБУКУ ЗА СТИЦАЊЕ ЦПЦ

САЗНАЈ ВИШЕ
ОДРЖАНЕ ТРИБИНЕ ЗА МЛАДЕ “УМ НА ДРУМ” У БЕЧЕЈУ
Вести  |  06.03.2020

ОДРЖАНЕ ТРИБИНЕ ЗА МЛАДЕ “УМ НА ДРУМ” У БЕЧЕЈУ

САЗНАЈ ВИШЕ
ТЕРИТОРИЈАЛНИ СИСТЕМ ПРОЈЕКТА И УЛОГА РЕГИОНАЛНИХ И ЛОКАЛНИХ КООРДИНАТОРА У ПРОЈЕКТУ ПАЖЉИВКОВА СМОТРА
Вести  |  28.02.2020

ТЕРИТОРИЈАЛНИ СИСТЕМ ПРОЈЕКТА И УЛОГА РЕГИОНАЛНИХ И ЛОКАЛНИХ КООРДИНАТОРА У ПРОЈЕКТУ ПАЖЉИВКОВА СМОТРА

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  26.05.2020

Пријављивање за похађање програма стручног оспособљавања ревизора, односно проверавача

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  11.03.2020

Обавештење о реализацији практичног дела испита за возаче трамваја – 12. и 13. март 2020. године

САЗНАЈ ВИШЕ
ОДРЖАНЕ ПРВЕ ШКОЛСКЕ ПАЖЉИВКОВЕ СМОТРЕ
Вести  |  28.02.2020

ОДРЖАНЕ ПРВЕ ШКОЛСКЕ ПАЖЉИВКОВЕ СМОТРЕ

САЗНАЈ ВИШЕ
ЕДУКАЦИЈА ТРАКТОРИСТА ИЗ БАЈИНЕ БАШТЕ И ОКОЛИНЕ
Вести  |  25.02.2020

ЕДУКАЦИЈА ТРАКТОРИСТА ИЗ БАЈИНЕ БАШТЕ И ОКОЛИНЕ

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  23.03.2020

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ РАДНОГ ВРЕМЕНА ЛОКАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ТАХОГРАФСКЕ КАРТИЦЕ

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  06.03.2020

Важно обавештење о почетку обуке кандидата за возача трамваја 09.03.2020.

САЗНАЈ ВИШЕ
НАЦИОНАЛНИ ПРОЈЕКАТ „ПАЖЉИВКОВА СМОТРА“
Вести  |  28.02.2020

НАЦИОНАЛНИ ПРОЈЕКАТ „ПАЖЉИВКОВА СМОТРА“

САЗНАЈ ВИШЕ
НА ТРИБИНИ У ВРШЦУ ВИШЕ ОД 100 ТРАКТОРИСТА
Вести  |  21.02.2020

НА ТРИБИНИ У ВРШЦУ ВИШЕ ОД 100 ТРАКТОРИСТА

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  06.03.2020

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ПРАВНОМ ЛИЦУ КОЈЕ ВРШИ СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА И УСАВРШАВАЊА РЕВИЗОРА, ОДНОСНО ПРОВЕРАВАЧА

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  14.02.2020

Важно обавештење о испиту за возача трамваја (14.02.2020.)

САЗНАЈ ВИШЕ
АБС на Трећој министарској конференцији за безбедност саобраћаја
Вести  |  25.02.2020

АБС на Трећој министарској конференцији за безбедност саобраћаја

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  28.02.2020

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ПРАВНОМ ЛИЦУ КОЈЕ ВРШИ ПРОФЕСИОНАЛНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ ВОЗАЧА

САЗНАЈ ВИШЕ
Top