Издавање дозволе за рад Центра за обуку

Возачи

Пажљивко

Пажљивко је анимирани лик који смо
представили у сарадњи са
педагозима и психолозима као најбољи
начин за интеракцију са децом

ПОКРЕНИ

Провера статуса предмета
увезених возила

Унесите VIN ознаку (број шасије) Вашег возила.

ПРОВЕРИ

Издавање дозволе за рад Центра за обуку

Дозвола за спровођење обуке за стицање СРС је јавна исправа (решење) коју издаје Агенција са роком важења од 5 година.

Дозвола за рад може бити дозвола за обуку возача за стицање СРС за превоз терета односно дозвола за обуку возача за стицање СРС за превоз путника.

Дозвола за Центар се издаје на захтев подносиоца. Захтев је потребно да буде потписан од стране одговорног лица.

Центар подноси Агенцији захтев за утврђивање испуњености услова за издавање дозволе за спровођење обуке за стицање СРС, за сваку локацију посебно.

Образац захтева за утврђивање испуњености услова за издавање дозволе за спровођење обуке за стицање СРС можете преузети ОВДЕ.

Као доказ о испуњености прописаних услова из члана 204. став 4. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр.) односно члана 14. став 2. Правилника о условима које мора да испуњава правно лице које врши професионално оспособљавање возача („Службени гласник РС “, бр. 102/18), уз захтев за издавање дозволе потребно је да постоје:

 1. извод из регистра надлежног органа;
 2. образац оверених потписа лица овлашћених за заступање;
 3. План и програм на основу члана 2. став 1. Правилника као и Планове реализације часова на основу члана 2. став 4. Правилника;
 4. за стручне кадрове:
  • за предавача за СРС, инструктора за СРС односно за администратора за СРС доказ о радном односу из којег се види да је запослен на неодређено односно одређено време са пуним радним временом, код подносиоца захтева (уговор о раду и подаци из евиденције ЦРОСО о радном односу и пријви на обавезно социјално осигурање;
  • оверену фотокопију дипломе о стручном звању у складу са чланом 3. став 4. тачка 1. подтачка (1) или (2) или (3) Правилника;
  • доказ о стеченом радном искуству из члана 3. став 4. тачка 1. подтачка (1) или (2) или (3) Правилника;
  • доказ да у последње четири године није правноснажно осуђиван за кривична дела: тешка дела против безбедности јавног саобраћаја, из групе против живота и тела, против службене дужности као и да се против њега не води истрага за ова кривична дела, односно није подигнута оптужница за ова кривична дела;
  • доказ о радном ангажовању правног или физичког лица које ће бити задужено за одржавање Информационог система (уговор о ангажовању и подаци из евиденције ЦРОСО о радном односу и пријви на обавезно социјално осигурање)
 5. доказ да Центар поседује одговарајуће објекте за обављање послова за које подноси захтев;
  • препис листа непокретности за парцеле на којима се налазе објекти Центра, из којег се види ко је власник предметних парцела,
  • копија плана за парцеле на којима се налазе објекти центра,
  • уговор о закупу (уколико је простор узет у закуп),
  • други докази о поседовању објеката Центра (по потреби);
 6. скица или нацрт објеката Центра, у размери, са пратећим просторијама;
 7. доказ да Центар поседује полигон, односно други одговарајући простор, скицу полигона у размери са уцртаним прилазним саобраћајницама, димензијама и ознакама за извођење прописаних радњи;
  • препис листа непокретности за парцеле на којима се налази полигон, из којег се види ко је власник предметних парцела,
  • копија плана за парцеле на којима се налази полигон,
  • скица полигона у размери са уцртаним прилазним саобраћајницама, димензијама и ознакама за извођење прописаних радњи;
  • уговор о закупу (уколико је полигон узет у закуп),
  • уговор о пословно техничкој сарадњи (уколико је полигон дат на коришћење по основу уговора о пословно техничкој сарадњи)
  • решење локалне самоуправе (уколико је пологон дат на коришћење на основу решења локалне самоуправе),
  • други докази о поседовању полигона (по потреби);
 8. доказ да Центар поседује одговарајућа возила, опрему и наставна средства;
  • копија саобраћајне дозволе за сваку врсту возила,
  • уговор о закупу (уколико је возило узето у закуп),
  • уговор о лизингу (уколико је возило ангажовано по основу уговора о лизингу),
  • уговор о пословно техничкој сарадњи (уколико је возило дато на коришћење по основу уговора о пословно техничкој сарадњи),
  • изјава да Центар поседује опрему у складу са чланом 8. ст. 1. и 2. и чланом 12. Правилника,
  • доказ да Центар поседује три симулатора дигиталног тахографа,
  • уговор о закупу три симулатора дигиталног тахографа (уколико Центар користи тахографе по основу уговора о закупу),
  • други докази о поседовању возила, опреме и наставних средстава (по потреби);
 9. потврда да Центар нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати (потврду издаје Народна банка Србије)
 10. потврда да Центар није у поступку ликвидације и да над њим није отворен поступак стечаја који се спроводи банкротством (потврду издаје Агенција за привредне регистре);
 11. изјавa Центра да је своју организацију и пословање ускладио са стандардом система менаџмента квалитетом, као и пословник о квалитету;
 12. доказ о извршеној уплати прописане административне таксе у износу од 380,00 динара, на рачун број 840-29779845-18, прималац Буџет Републике Србије, са позивом на број 59-013 (уплатилац мора бити подносилац захтева);
 13. захтев за издавање предрачуна за уплату цене услуга утврђивања испуњености услова за издавање дозволе за рад Центра, према Уредби о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја („Сл. гласник РС“, бр. 83/2021). Тек на основу добијеног предрачуна подносилац захтева уплаћује цену услуге утврђивање испуњености услова у износу од 110.000,00 динара према инструкцијама датим у предрачуну.

Према члану 103. Закона о општем управном поступку, на основу достављених података из захтева Агенција за безбедност саобраћаја ће по службеној дужности прибавити следећа горе наведена документа:

 1. извод из регистра надлежног органа;
 2. за стручне кадрове*:
  • фотокопију сертификата за предавача за СРС, односно за инструктора за СРС
  • доказ да у последње четири године није правноснажно осуђиван за кривична дела: тешка дела против безбедности јавног саобраћаја, из групе против живота и тела, против службене дужности као и да се против њега не води истрага за ова кривична дела, односно није подигнута оптужница за ова кривична дела;
 3. препис листа непокретности за парцеле на којима се налазе објекти Центра, из којег се види ко је власник предметних парцела,
 4. копија плана за парцеле на којима се налазе објекти центра,
 5. препис листа непокретности за парцеле на којима се налази полигон, из којег се види ко је власник предметних парцела,
 6. копија плана за парцеле на којима се налази полигон,
 7. потврда да подносилац захтева нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати;
 8. потврда да подносилац захтева није у поступку ликвидације и да над њим није отворен поступак стечаја који се спроводи банкротством.

У случају да подносилац захтева уз захтев достави неки или све од наведених докумената или изјави да ће неки или све од горе наведених документа прибавити сам Агенција за безбедност саобраћаја неће прибављати податке о чињеницама о којима се води службена евиденција.

* У случају да Агенција прибавља тражену документацију, лице које подносилац захтева наводи као стручни кадар, мора дати сагласност за то (линк за сагласност).

ОБАВЕШТЕЊЕ:

Тачан датум утврђивања испуњености услова за издавање дозволе за рад Центра биће заказан након прибављања комплетне горе наведене документације.

Одредбама члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС “, број 18/16) прописано је да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање.

Ако службену евиденцију води други орган, орган који води поступак дужан је да хитно затражи податке, а замољени орган да бесплатно уступи податке у року од 15 дана, ако није друкчије прописано. Ако се тражени подаци могу добити електронским путем, замољени орган их доставља у најкраћем року.

У поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

Захтев се, са пратећом документацијом, шаље поштом на адресу:

Агенција за безбедност саобраћаја

Булевар Михајла Пупина 2

11070 Београд

Инфо центар

Пратите наше новости и обавештења и будите редовно информисани о актуелностима у Агенцији за безбедност саобраћаја

Vesti | Agencija za bezbednost saobraćaja
Вести  |  01.03.2024

„Успори, живот те чека“ – још један подсетник о брзини у саобраћају

САЗНАЈ ВИШЕ
СУБВЕНЦИОНИСАНА ДОДЕЛА ЗАШТИТНИХ РАМОВА ЗА ТРАКТОР
Вести  |  19.02.2024

СУБВЕНЦИОНИСАНА ДОДЕЛА ЗАШТИТНИХ РАМОВА ЗА ТРАКТОР

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  26.02.2024

Обавештење о полагању испита за предавача за ЦПЦ и инструктора за ЦПЦ (07.03.2024)

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  12.01.2024

РАСПОРЕД ПРИПРЕМНИХ НАСТАВА И СТРУЧНИХ ИСПИТА У 2024. ГОДИНИ ЗА ПРЕДАВАЧЕ ТЕОРИЈСКЕ ОБУКЕ И ИСПИТИВАЧЕ

Агенција за безбедност саобраћаја обавештава сва заинтересована лица да су одређени термини за одржавање припремних настава и стручних испита за преда...

САЗНАЈ ВИШЕ
Одржан састанак са председником општине Ада
Вести  |  23.02.2024

Одржан састанак са председником општине Ада

САЗНАЈ ВИШЕ
Меморандум о сарадњи са Олимпијским комитетом Србије
Вести  |  13.02.2024

Меморандум о сарадњи са Олимпијским комитетом Србије

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  02.02.2024

ИЗБЕГНИТЕ РИЗИК: НЕМА МЕСТА АЛКОХОЛУ ЗА ВОЛАНОМ!

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  15.12.2023

Важно обавештење о испиту за возача трамваја (15.12.2023.)

САЗНАЈ ВИШЕ
Vesti | Agencija za bezbednost saobraćaja
Вести  |  14.02.2024

Ваша одговорност на путу СЕ БРОЈИ!

САЗНАЈ ВИШЕ
Vesti | Agencija za bezbednost saobraćaja
Вести  |  12.02.2024

Две секунде скретања пажње на мобилни телефон може скупо да вас кошта!

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  29.12.2023

Позив за прикупљање понуда закупа пословних просторија

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  12.10.2023

Обавештење о полагању испита за предавача за ЦПЦ

САЗНАЈ ВИШЕ
Пројекат Заједно и безбедно кроз детињство
Вести  |  13.02.2024

Пројекат Заједно и безбедно кроз детињство

САЗНАЈ ВИШЕ
Трибина „Ум на друм“ у Техничкој школи на Врачару
Вести  |  06.02.2024

Трибина „Ум на друм“ у Техничкој школи на Врачару

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  18.10.2023

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПРАКТИЧНОГ ДЕЛА ИСПИТА ЗА ТЕХНИЧАРЕ У РАДИОНИЦАМА ЗА ТАХОГРАФЕ (ЈЕСЕЊИ РОК 2023.)

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  09.10.2023

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ИСПИТИВАЊУ У ПОГЛЕДУ ИЗДАВАЊА УВЕРЕЊА О ИСПИТИВАЊУ ВОЗИЛА БЕЗ ПОТВРЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ ИСПРАВНОСТИ ВОЗИЛА

САЗНАЈ ВИШЕ
Финансирање програма за унапређење безбедности саобраћаја у 2024. години
Вести  |  08.02.2024

Финансирање програма за унапређење безбедности саобраћаја у 2024. години

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  09.10.2023

Друго стручно усавршавање за унапређење знања и вештина ревизора, односно проверавача безбедности саобраћаја

САЗНАЈ ВИШЕ
Top