Издавање дозволе за рад Центра за обуку

Возачи

Пажљивко

Пажљивко је анимирани лик који смо
представили у сарадњи са
педагозима и психолозима као најбољи
начин за интеракцију са децом

ПОКРЕНИ

Провера статуса предмета
увезених возила

Унесите VIN ознаку (број шасије) Вашег возила.

ПРОВЕРИ

Издавање дозволе за рад Центра за обуку

Дозвола за спровођење обуке за стицање СРС је јавна исправа (решење) коју издаје Агенција са роком важења од 5 година.

Дозвола за рад може бити дозвола за обуку возача за стицање СРС за превоз терета односно дозвола за обуку возача за стицање СРС за превоз путника.

Дозвола за Центар се издаје на захтев подносиоца. Захтев је потребно да буде потписан од стране одговорног лица.

Центар подноси Агенцији захтев за утврђивање испуњености услова за издавање дозволе за спровођење обуке за стицање СРС, за сваку локацију посебно.

Образац захтева за утврђивање испуњености услова за издавање дозволе за спровођење обуке за стицање СРС можете преузети ОВДЕ.

Као доказ о испуњености прописаних услова из члана 204. став 4. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр.) односно члана 14. став 2. Правилника о условима које мора да испуњава правно лице које врши професионално оспособљавање возача („Службени гласник РС “, бр. 102/18), уз захтев за издавање дозволе потребно је да постоје:

 1. извод из регистра надлежног органа;
 2. образац оверених потписа лица овлашћених за заступање;
 3. План и програм на основу члана 2. став 1. Правилника као и Планове реализације часова на основу члана 2. став 4. Правилника;
 4. за стручне кадрове:
  • за предавача за СРС, инструктора за СРС односно за администратора за СРС доказ о радном односу из којег се види да је запослен на неодређено односно одређено време са пуним радним временом, код подносиоца захтева (уговор о раду и подаци из евиденције ЦРОСО о радном односу и пријви на обавезно социјално осигурање;
  • оверену фотокопију дипломе о стручном звању у складу са чланом 3. став 4. тачка 1. подтачка (1) или (2) или (3) Правилника;
  • доказ о стеченом радном искуству из члана 3. став 4. тачка 1. подтачка (1) или (2) или (3) Правилника;
  • доказ да у последње четири године није правноснажно осуђиван за кривична дела: тешка дела против безбедности јавног саобраћаја, из групе против живота и тела, против службене дужности као и да се против њега не води истрага за ова кривична дела, односно није подигнута оптужница за ова кривична дела;
  • доказ о радном ангажовању правног или физичког лица које ће бити задужено за одржавање Информационог система (уговор о ангажовању и подаци из евиденције ЦРОСО о радном односу и пријви на обавезно социјално осигурање)
 5. доказ да Центар поседује одговарајуће објекте за обављање послова за које подноси захтев;
  • препис листа непокретности за парцеле на којима се налазе објекти Центра, из којег се види ко је власник предметних парцела,
  • копија плана за парцеле на којима се налазе објекти центра,
  • уговор о закупу (уколико је простор узет у закуп),
  • други докази о поседовању објеката Центра (по потреби);
 6. скица или нацрт објеката Центра, у размери, са пратећим просторијама;
 7. доказ да Центар поседује полигон, односно други одговарајући простор, скицу полигона у размери са уцртаним прилазним саобраћајницама, димензијама и ознакама за извођење прописаних радњи;
  • препис листа непокретности за парцеле на којима се налази полигон, из којег се види ко је власник предметних парцела,
  • копија плана за парцеле на којима се налази полигон,
  • скица полигона у размери са уцртаним прилазним саобраћајницама, димензијама и ознакама за извођење прописаних радњи;
  • уговор о закупу (уколико је полигон узет у закуп),
  • уговор о пословно техничкој сарадњи (уколико је полигон дат на коришћење по основу уговора о пословно техничкој сарадњи)
  • решење локалне самоуправе (уколико је пологон дат на коришћење на основу решења локалне самоуправе),
  • други докази о поседовању полигона (по потреби);
 8. доказ да Центар поседује одговарајућа возила, опрему и наставна средства;
  • копија саобраћајне дозволе за сваку врсту возила,
  • уговор о закупу (уколико је возило узето у закуп),
  • уговор о лизингу (уколико је возило ангажовано по основу уговора о лизингу),
  • уговор о пословно техничкој сарадњи (уколико је возило дато на коришћење по основу уговора о пословно техничкој сарадњи),
  • изјава да Центар поседује опрему у складу са чланом 8. ст. 1. и 2. и чланом 12. Правилника,
  • доказ да Центар поседује три симулатора дигиталног тахографа,
  • уговор о закупу три симулатора дигиталног тахографа (уколико Центар користи тахографе по основу уговора о закупу),
  • други докази о поседовању возила, опреме и наставних средстава (по потреби);
 9. потврда да Центар нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати (потврду издаје Народна банка Србије)
 10. потврда да Центар није у поступку ликвидације и да над њим није отворен поступак стечаја који се спроводи банкротством (потврду издаје Агенција за привредне регистре);
 11. изјавa Центра да је своју организацију и пословање ускладио са стандардом система менаџмента квалитетом, као и пословник о квалитету;
 12. доказ о извршеној уплати прописане административне таксе у износу од 870,00 динара, на рачун број 840-29779845-18, прималац Буџет Републике Србије, са позивом на број 59-013 (уплатилац мора бити подносилац захтева);
 13. захтев за издавање предрачуна за уплату цене услуга утврђивања испуњености услова за издавање дозволе за рад Центра, према Уредби о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја („Службени гласник РС“, број 121/12 и 39/16). Тек на основу добијеног предрачуна подносилац захтева уплаћује цену услуге утврђивање испуњености услова у износу од 110.000,00 динара према инструкцијама датим у предрачуну.

НАПОМЕНА:

С обзиром да измене и допуне Уредбе о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја нису ступиле на снагу, Агенција за безбедност саобраћаја ће Центру за обуку издати привремено решење за рад. Коначно решење ће бити издато по ступању на снагу нове Уредбе, којом ће бити прописана висина накнаде за утврђивање испуњености услова за рад Центра, а пошто подносилац захтева изврши уплату Уредбом утврђене накнаде.

Према члану 103. Закона о општем управном поступку, на основу достављених података из захтева Агенција за безбедност саобраћаја ће по службеној дужности прибавити следећа горе наведена документа:

 1. извод из регистра надлежног органа;
 2. за стручне кадрове*:
  • фотокопију сертификата за предавача за СРС, односно за инструктора за СРС
  • доказ да у последње четири године није правноснажно осуђиван за кривична дела: тешка дела против безбедности јавног саобраћаја, из групе против живота и тела, против службене дужности као и да се против њега не води истрага за ова кривична дела, односно није подигнута оптужница за ова кривична дела;
 3. препис листа непокретности за парцеле на којима се налазе објекти Центра, из којег се види ко је власник предметних парцела,
 4. копија плана за парцеле на којима се налазе објекти центра,
 5. препис листа непокретности за парцеле на којима се налази полигон, из којег се види ко је власник предметних парцела,
 6. копија плана за парцеле на којима се налази полигон,
 7. потврда да подносилац захтева нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати;
 8. потврда да подносилац захтева није у поступку ликвидације и да над њим није отворен поступак стечаја који се спроводи банкротством.

У случају да подносилац захтева уз захтев достави неки или све од наведених докумената или изјави да ће неки или све од горе наведених документа прибавити сам Агенција за безбедност саобраћаја неће прибављати податке о чињеницама о којима се води службена евиденција.

* У случају да Агенција прибавља тражену документацију, лице које подносилац захтева наводи као стручни кадар, мора дати сагласност за то (линк за сагласност).

ОБАВЕШТЕЊЕ:

Тачан датум утврђивања испуњености услова за издавање дозволе за рад Центра биће заказан након прибављања комплетне горе наведене документације.

Одредбама члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС “, број 18/16) прописано је да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање.

Ако службену евиденцију води други орган, орган који води поступак дужан је да хитно затражи податке, а замољени орган да бесплатно уступи податке у року од 15 дана, ако није друкчије прописано. Ако се тражени подаци могу добити електронским путем, замољени орган их доставља у најкраћем року.

У поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

Захтев се, са пратећом документацијом, шаље поштом на адресу:

Агенција за безбедност саобраћаја

Булевар Михајла Пупина 2

11070 Београд

Инфо центар

Пратите наше новости и обавештења и будите редовно информисани о актуелностима у Агенцији за безбедност саобраћаја

Почетак обука за унапређење управљања безбедношћу саобраћаја на локалном нивоу
Вести  |  07.04.2021

Почетак обука за унапређење управљања безбедношћу саобраћаја на локалном нивоу

САЗНАЈ ВИШЕ
Vesti | Agencija za bezbednost saobraćaja
Вести  |  02.04.2021

Где највише страдају пешаци и због чега баш у децембру

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  08.04.2021

ПОЧЕТАК ОБУКА ЗА ОСПОСОБЉАВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА РЕВИЗОРЕ, ОДНОСНО ПРОВЕРАВАЧЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  23.02.2021

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИТУ ЗА ПРЕДАВАЧА И ИНСТРУКТОРА ЗА ЦПЦ - 04.03.2021.

САЗНАЈ ВИШЕ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА И РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ АКЦИЈИ
Вести  |  05.04.2021

РЕПУБЛИКА СРБИЈА И РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ АКЦИЈИ

САЗНАЈ ВИШЕ
ТРИБИНА ЗА МЛАДЕ „УМ НА ДРУМ“ У АЛЕКСИНЦУ
Вести  |  01.04.2021

ТРИБИНА ЗА МЛАДЕ „УМ НА ДРУМ“ У АЛЕКСИНЦУ

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  08.03.2021

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИТНОМ РОКУ ЗА ТЕХНИЧАРЕ У РАДИОНИЦАМА ЗА ТАХОГРАФЕ (ПРОЛЕЋНИ РОК 2021.)

Агенција за безбедност саобраћаја од 06.05.2021. године организује испитни рок за полагање испита за техничаре у радионици за тахографе....

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  22.12.2020

ИЗВЕШТАЈ О ОСНОВНИМ ПОКАЗАТЕЉИМА СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У ПЕРИОДУ ОД 2015. ДО 2019. ГОДИНЕ СВИХ 161 ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА

САЗНАЈ ВИШЕ
ТРИБИНА ЗА МЛАДЕ „УМ НА ДРУМ“ У БАЈИНОЈ БАШТИ
Вести  |  02.04.2021

ТРИБИНА ЗА МЛАДЕ „УМ НА ДРУМ“ У БАЈИНОЈ БАШТИ

САЗНАЈ ВИШЕ
Vesti | Agencija za bezbednost saobraćaja
Вести  |  26.03.2021

Упозорење родитељима – учестале незгоде на местима где је највише деце

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  22.01.2021

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИТУ ЗА ПРЕДАВАЧА И ИНСТРУКТОРА ЗА ЦПЦ - 03.02.2021.

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  06.11.2020

ПРИВРЕМЕНО СЕ ОБУСТАВЉА ОДРЖАВАЊЕ СЕМИНАРА УНАПРЕЂЕЊА ЗНАЊА ЗА ТЕХНИЧАРЕ У РАДИОНИЦАМА ЗА ТАХОГРАФЕ

САЗНАЈ ВИШЕ
САРАДЊА ОПШТИНЕ И АГЕНЦИЈЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ У САБРАЋАЈУ: ДА НИКО НЕ СТРАДА КАО УЧЕСНИК У САОБРАЋАЈУ НА СТАРОМ ГРАДУ
Вести  |  30.03.2021

САРАДЊА ОПШТИНЕ И АГЕНЦИЈЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ У САБРАЋАЈУ: ДА НИКО НЕ СТРАДА КАО УЧЕСНИК У САОБРАЋАЈУ НА СТАРОМ ГРАДУ

САЗНАЈ ВИШЕ
ТРИБИНА ЗА МЛАДЕ „УМ НА ДРУМ“ У ВАРВАРИНУ
Вести  |  24.03.2021

ТРИБИНА ЗА МЛАДЕ „УМ НА ДРУМ“ У ВАРВАРИНУ

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  25.11.2020

Важно обавештење о испиту за возача трамваја 25.11.2020.

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  12.10.2020

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПРЕДАВАЧА ЗА СРС - 2020

САЗНАЈ ВИШЕ
ЗАШТО МЛАДИ ДИВЉАЈУ ЗА ВОЛАНОМ?!
Вести  |  26.03.2021

ЗАШТО МЛАДИ ДИВЉАЈУ ЗА ВОЛАНОМ?!

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  28.10.2020

РАСПОРЕД КАНДИДАТА ЗА СЕМИНАРЕ УНАПРЕЂЕЊА ЗНАЊА ЗА ТЕХНИЧАРЕ У РАДИОНИЦАМА ЗА ТАХОГРАФЕ ПРЕМА НАСТАВНОМ ПЛАНУ АБС/03

САЗНАЈ ВИШЕ
Top