Agencija za bezbednost saobraćaja

Meni

Pažljivko

Pažljivko je animirani lik koji smo
predstavili u saradnji sa
pedagozima i psiholozima kao najbolji
način za interakciju sa decom

POKRENI

Provera statusa predmeta
uvezenih vozila

Unesite VIN oznaku (broj šasije) Vašeg vozila.

PROVERI

JAVNI POZIV ZA IZBOR PROIZVOĐAČA ZAŠTITNIH RAMOVA ZA UPOTREBLJAVANI TRAKTOR

Datum objave: 18.10.2022

Na osnovu čl. 10. Uredbe o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane dodele zaštitnih ramova za upotrebljavani traktor (,,Službeni glasnik RS” broj 107/22), saglasnosti Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Broj: 344-08-93260/22 od 13.10.2022. godine i Odluke v.d. direktora Agencije za bezbednost saobraćaja o objavljivanju Javnog poziva za izbor proizvođača zaštitnih ramova za upotrebljavani traktor broj: 221-22-00-1665/2022-01 od 17.10.2022. godine.

 

Agencija za bezbednost saobraćaja objavljuje:

JAVNI POZIV

_______________________________________________________________________

ZA IZBOR PROIZVOĐAČA ZAŠTITNIH RAMOVA ZA UPOTREBLJAVANI TRAKTOR

 

 

 1. Pozivaju se sva zainteresovana pravna lica na teritoriji Republike Srbije koja ispunjavaju opšte uslove u pogledu, kadrovskog, poslovnog i tehničkog kapaciteta za proizvođača zaštitnih ramova za upotrebljavani traktor, da podnesu ponudu radi izbora i angažovanja proizvođača zaštitnih ramova za upotrebljavani traktor u skladu sa Uredbom o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane dodele zaštitnih ramova za upotrebljavani traktor (U redbe Vlade Republike Srbije (,,Službeni glasnik RS” broj 107/22).
 2. Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju posla iznose 125.000.000,00 dinara sa uračunatim PDV-om i uključuju isplatu maksimalne predviđene cene koja može biti plaćena proizvođaču za proizvodnju i transport rama do mesta za ispitivanje vozila koje je najbliže korisniku subvencija  u iznosu do 27.000 dinara po komadu, kao i iznos od 7.000 dinara po ramu koji će se isplaćivati ovlašćenim pravnim licima za ispitivanje vozila na ime postupka ispitivanja prepravke traktora.

Proizvođač zaštitnih ramova za upotrebljavani traktor mora da ispunjava sledeće uslove:

 

 1. Da na raspolaganju ima odgovarajuću neophodnu opremu i sredstva za obradu više vrsta materijala, i to:
 • Za obradu limova:

o         plazma sečenje

o         sečenje plazmom pod uglom

o         gasno sečenje

o         bušenje otvora

o         obeležavanje

- mašinu za lasersko sečenje

- CNC za sečenje i bušenje čeličnih profila i cevi

- prese za savijanje limenih i čeličnih profila

- mašinu za poprečno odsecanje najveće dužine do 6100 mm debljine lima više od 6 mm

- liniju za protočno čišćenje sačmom čeličnih profila i limova širine do 1500 mm, visine do 500mm

- najmanje 15 aparata za zavarivanje

- komoru za farbanje pod pritiskom

 

 1. Proizvođač mora da ima zaposlene ili angažovane sledeće izvršioce:
 • Najmanje 15 zavarivača sa sertifikatom o stručnoj osposobljenosti prema standardu SRPS EN ISO 9606-1 – kvalifikaciono ispitivanje zavarivača
 • Najmanje 10 diplomiranih mašinskih inženjera sa stečenim visokim obrazovanjem najmanje na master akademskim studijama iz oblasti mašinstva
 1. da ima odgovarajuća zaposlena ili angažovana lica u cilju kontrole proizvodnje koja ispunjavaju sledeće uslove, i to:

Najmanje jednog inženjera sa diplomom međunarodnog inženjera za zavarivanje (International Welding Engineer- IWE) izdatu od strane IIW i sertifikatom o kompetentnosti za ispitivanja bez razaranja ultrazvučnom metodom

Najmanje 3 diplomirana inženjera usmerenja motorna vozila sa sertifikatom za interne proverivače za kontrolna tela prema SRPS / ISO / IEC 17020-2021

 • Najmanje 3 angažovana lica sa Sertifikatom za zahteve standarda SRPS EN ISO/IEC 17065 - Ocenjivanje usaglašenosti - Zahtevi za tela koja sertifikuju proizvode, procese i usluge.
 1. Da proizvođač poseduje važeće sertifikate:

- EN ISO 1090  – Izvođenje čeličnih i aluminijumskih konstrukcija

- EN ISO 3834-2 – Zahtevi kvaliteta kod zavarivanja topljenjem metalnih materijala

 1. Da proizvođač ima obezbeđen zatvoreni smeštajni prostor za proizvedene zaštitne ramove, od najmanje 200 m2, takav da obezbedi da ramovi ne budu izloženi atmosferskim prilikama, kao ni riziku od oštećenja. Za vreme skladištenja proizvođač u potpunosti odgovara za proizvedene ramove, kako ne bi došlo do krađe, oštećenja ili drugih nedostataka. Proizvođač je u obavezi da zaštitne ramove skladišti godinu dana od isteka poslednjeg dana roka za proizvodnju. Smeštajni prostor za skladištenje mora biti na teritoriji Republike Srbije po sledećim regionima:
 • Beograd,
 • Novi Sad,
 • Šabac,
 • Vranje,
 • Pirot,
 • Novi Pazar, i
 • Šumadija

6. Da protiv njega nije pokrenut stečajni postupak, postupak prinudne naplate ili likvidacije

7. Da zakonski zastupnik proizvođača nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;

8. Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije.

9. Ponuđač uz ponudu dostavlja pismo o namerama poslovne banke da će ukoliko bude izabran za najpovoljnijeg proizvođača, u roku koji ne može biti duži od 30 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora, dostavi dve garancije banke, naplative na prvi poziv i bez protesta, i to:

- jednu u vrednosti koja odgovara visini avansa, kao sredstvo finansijskog obezbeđenja za povraćaj avansa, i

- drugu u visini od 10% od vrednosti avansa za dobro izvršenje posla.

Period važenja bankarske garancije za dobro izvršenje posla iznosi 16 meseci od dana potpisivanja ugovora.

10. Ponuđač je u obavezi da uz ponudu dostavi blanko sopstvenu menicau za ozbiljnost ponude, koja mora biti evidentirana u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije. Menica mora biti overena pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za potpisivanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje – pismo, sa naznačenim iznosom od 2% od Uredbom opredeljenih sredstava za realizaciju posla.

Menica može biti naplaćena u slučaju da: ponuđač odustane od svoje ponude u roku važenja ponude, ne dostavi dokaze o ispunjenosti postavljenihi uslova, neosnovano odbije da zaključi ugovor ili ne dostavi obezbeđenje za povraćaj avansa i izvršenje ugovora u ostavljenom roku.

Uz menicu mora biti dostavljena kopija kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju Ponuđač navodi u meničnom ovlašćenju – pismu, overena pečatom banke sa datumom overe, ne starijim od 30 dana.

Menicu za ozbiljnost ponude sa pripadajućom dokumentacijom Ponuđač dostavlja uz ponudu na adresu Agencije za bezbednost saobraćaja.

Agencija za bezbednost saobraćaja će izvršiti kontrolu ispunjenosti uslova, odnosno priloženih dokaza, pre donošenja Odluke o dodeli ugovora.

Postavljene uslove proizvođač mora ispunjavati tokom vremena za koje je izabran.

Ponuda mora da važi najmanje 60 dana od dana otvaranja ponuda.

Rok za izradu predmetnih ramova ne može biti duži od 3 meseca od dana potpisivanja ugovora.

Rok otpremanja izrađenih ramova do najbližeg ispitnog mesta ne može biti duži od 3 dana od dana ispostavljanja zahteva od Agencije za bezbednost saobraćaja

Rok i način plaćanja:

- Proizvođaču: Avansno, za proizvodnju i transport predmetnih ramova, u roku ne dužem od 10 dana od dana dostavljanja obe bankarske garancije

- Ovlašćenim pravnim licima za ispitivanje vozila: po započetom ispitivanju

 

NAPOMENA:

Sastavni deo Poziva je i Tehnička specifikacija sa pratećom dokumentacijom i načinom dokazivanja postavljenih uslova za izbor proizvođača, koja je objavljena na sajtu Agencije www.abs.gov.rs. Tehničku specifikaciju je ponuđač dužan da prouči i prateću dokumentaciju popuni, potpiše i overi, čime potvrđuje da je saglasan sa svim navedenim uslovima, i dostavi je uz prijavu.

 1. Rok za podnošenje ponuda je 26.10.2022 godine, do 12 časova. Javni poziv će biti objavljen u dnevnom listu “Politika“ i na sajtu Agencije za bezbednost saobraćaja www.abs.gov.rs.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „za javni poziv – za proizvođača zaštitnih ramova za upotrebljavani traktori napomenom ''ne otvarati'', na adresu: Agencije za bezbednost saobraćaja, Bulevar Mihajla Pupina 2, Palata Srbije, Istočno krilo, 11070 Beograd, do isteka navedenog roka.

Naručilac ne odgovara za bilo kakvu posledicu ukoliko podnosilac ponude ne navede naziv, adresu i predmet javnog poziva na koverti. Ponude koje nisu zatvorene, ili su stigle posle navedenog roka, neće biti razmatrane.

 1. Dodatne informacije u vezi sa ovim javnim pozivom zainteresovana lica mogu dobiti na  e-mail: radoje.jovanovic@abs.gov.rs
 2. Odluka o izboru proizvođača će biti doneta u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda i biće objavljena u dnevnom listu “Politika“ na internet strani Agencije za bezbednost saobraćaja.

Protiv  Odluke Agencije za bezbednost saobraćaja dozvoljena je žalba Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u roku od 8 dana od dana objavljivanja na sajtu Agencije i to preko prvostepenog organa.

Tehničku dokumentaciju možete preuzeti OVDE.

Info centar

Pratite naše novosti i obaveštenja i budite redovno informisani o aktuelnostima u Agenciji za bezbednost saobraćaja

Унапређење безбедности бициклиста у саобраћају
Vesti  |  12.04.2024

Unapređenje bezbednosti biciklista u saobraćaju

SAZNAJ VIŠE
Представа Пажљивкова правила у саобраћају за више од 400 малишана из Србобрана, Новог Сада и Новог Бечеја
Vesti  |  12.04.2024

Predstava Pažljivkova pravila u saobraćaju za više od 400 mališana iz Srbobrana, Novog Sada i Novog Bečeja

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  12.04.2024

Odluka o izboru proizvođača zaštitnih ramova za traktore za 2024. godinu

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  05.04.2024

Važno obaveštenje u vezi obuke kandidata za vozača tramvaja (05.04.2024.)

SAZNAJ VIŠE
Новосадски основци уз Пажљивка учили правила понашање у саобраћају
Vesti  |  12.04.2024

Novosadski osnovci uz Pažljivka učili pravila ponašanje u saobraćaju

SAZNAJ VIŠE
Издавање налепнице за лака електрична возила
Vesti  |  09.04.2024

Izdavanje nalepnice za laka električna vozila

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  09.04.2024

PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA IZDAVANJE I POSTAVLJANJA NALEPNICE ZA LAKA ELEKTRIČNA VOZILA

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  02.04.2024

OBAVEŠTENJE O ISPITNOM ROKU ZA TEHNIČARE U RADIONICAMA ZA TAHOGRAFE (PROLEĆNI ROK 2024.)

SAZNAJ VIŠE
Представници Агенције на састанку Европског савета за безбедност саобраћаја (ETSC)
Vesti  |  11.04.2024

Predstavnici Agencije na sastanku Evropskog saveta za bezbednost saobraćaja (ETSC)

SAZNAJ VIŠE
Едукацијa о правилној употреби дечијих ауто-седишта у Обреновцу
Vesti  |  08.04.2024

Edukacija o pravilnoj upotrebi dečijih auto-sedišta u Obrenovcu

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  04.04.2024

Odluka o dodeli ugovora za angažovanje pravnog lica radi vršenja izdavanja, vođenja evidencije i postavljanja nalepnice za laka električna vozila

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  25.03.2024

NOVI PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA REVIZORE, ODNOSNO PROVERAVAČE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA

SAZNAJ VIŠE
Регионална радионица о унапређењу безбедности саобраћаја у организацији Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије и Економске комисије УН
Vesti  |  09.04.2024

Regionalna radionica o unapređenju bezbednosti saobraćaja u organizaciji Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije i Ekonomske komisije UN

SAZNAJ VIŠE
Представа Пажљивкова правила у саобраћају за малишане из Голупца, Петровца на Млави, Смедеревске Паланке и Јагодине
Vesti  |  05.04.2024

Predstava Pažljivkova pravila u saobraćaju za mališane iz Golupca, Petrovca na Mlavi, Smederevske Palanke i Jagodine

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  25.03.2024

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA SUBVENCIONISANU DODELU ZAŠTITNOG RAMA ZA UPOTREBLJAVANI TRAKTOR ZA 2024. GODINU

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  20.03.2024

Važno obaveštenje o početku obuke za vozača tramvaja – 25. mart 2024. godine

SAZNAJ VIŠE
ЕДУКАТИВНЕ ТРИБИНЕ ЗА МАТУРАНТE ИЗ КРУШЕВЦА, СМЕДЕРЕВА, ДОЉЕВЦА, ЛОЗНИЦЕ, СТАРЕ ПАЗОВЕ, ПИРОТА И БАБУШНИЦЕ
Vesti  |  05.04.2024

EDUKATIVNE TRIBINE ZA MATURANTE IZ KRUŠEVCA, SMEDEREVA, DOLJEVCA, LOZNICE, STARE PAZOVE, PIROTA I BABUŠNICE

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  21.03.2024

Javni poziv za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima u 2024. godini.poziv za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima u 2024. godini

SAZNAJ VIŠE
Top