Agencija za bezbednost saobraćaja

Meni

Pažljivko

Pažljivko je animirani lik koji smo
predstavili u saradnji sa
pedagozima i psiholozima kao najbolji
način za interakciju sa decom

POKRENI

Provera statusa predmeta
uvezenih vozila

Unesite VIN oznaku (broj šasije) Vašeg vozila.

PROVERI

JAVNI POZIV ZA IZBOR PROIZVOĐAČA ZAŠTITNIH RAMOVA ZA UPOTREBLJAVANI TRAKTOR

Datum objave: 16.08.2023

Na osnovu čl. 10. Uredbe o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane dodele zaštitnih ramova za upotrebljavani traktor 05 broj: 110-11223/2022 od 29.12.2022. godine (''Sl. Glasnik RS'' broj: 144/2022 od 30.12.2022. godine), saglasnosti Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Broj: 011-00-00460/23-03 od 04.08.2023. godine i Odluke v.d. direktora Agencije za bezbednost saobraćaja o objavljivanju Javnog poziva za izbor proizvođača zaštitnih ramova za upotrebljavani traktor broj: 221-335-00-1714/2023-01 od 24.07.2023. godine. Agencija za bezbednost saobraćaja objavljuje:

 

JAVNI POZIV ZA IZBOR PROIZVOĐAČA ZAŠTITNIH RAMOVA ZA UPOTREBLJAVANI TRAKTOR

I Pozivaju se sva zainteresovana pravna lica na teritoriji Republike Srbije koja ispunjavaju opšte uslove u pogledu, kadrovskog, poslovnog i tehničkog kapaciteta za proizvođača zaštitnih ramova za upotrebljavani traktor, da podnesu ponudu radi izbora i angažovanja proizvođača zaštitnih ramova za upotrebljavani traktor u skladu sa Uredbom o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane dodele zaštitnih ramova za upotrebljavani traktor 05 broj: 110-11223/2022 od  29.12.2022. godine (''Sl. Glasnik RS'' broj: 144/2022 od 30.12.2022. godine).

 

II  Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju posla iznose 92.422.000,00 dinara sa uračunatim PDV-om i uključuju isplatu maksimalne predviđene cene koja može biti plaćena proizvođaču za proizvodnju i transport rama do mesta za ispitivanje vozila koje je najbliže korisniku subvencija u iznosu do 27.000 dinara po komadu, kao i iznos od 7.000 dinara po ramu koji će se isplaćivati ovlašćenim pravnim licima za ispitivanje vozila na ime postupka ispitivanja prepravke traktora.

Proizvođač zaštitnih ramova za upotrebljavani traktor mora da ispunjava sledeće uslove:

1.         Da na raspolaganju ima odgovarajuću neophodnu opremu i sredstva za obradu više vrsta materijala, i to:

-           Za obradu limova:

o plazma sečenje

o sečenje plazmom pod uglom

o gasno sečenje

o bušenje otvora

o obeležavanje

-  mašinu za lasersko sečenje

- CNC za sečenje i bušenje čeličnih profila i cevi

- prese za savijanje limenih i čeličnih profila

- najmanje 10 aparata za zavarivanje

- peć za plastifikaciju  sa  komorom za plastifikaciju sa ciklonom

- 1 uređaj za abrazivno uklanjanje stare boje sa podloge, sa redukcijom prašine do 98%, primenom odgovarajućeg medija za peskarenje i recikliranje istog, bez kvašenja vodom površina, sa važećim stručnim nalazom

- 1 pokretni uređaj za lasersko – termičko uklanjanje naslaga i nečistoća bez oštećivanja podloge minimalne snage 1500 W, fokalne dimenzije ne veće od 300mm i širine delovanja 10-100mm.

 

2.         Proizvođač mora da ima zaposlene ili angažovane sledeće izvršioce:

- Najmanje 10 zavarivača sa sertifikatom o stručnoj osposobljenosti prema standardu SRPS EN ISO 9606-1 – kvalifikaciono ispitivanje zavarivača;

- Najmanje 10 diplomiranih mašinskih inženjera od čega najmanje tri moraju imati važeću licencu 430;

- najmanje 3 diplomirana inženjera tehnologije od čega najmanje jedan mora imati važeću licencu 475,

3.        Da ima odgovarajuća zaposlena ili angažovana lica u cilju kontrole proizvodnje koja ispunjavaju sledeće uslove, i to:

-  najmanje jednog izvršioca sa sertifikatom NACE za oblast antikorozivne zaštite;

-  najmanje jednog izvršioca sa sertifikatom FROSIO za oblast antikorozivne zaštite;

- Najmanje jednog inženjera sa diplomom međunarodnog inženjera za zavarivanje (International Welding Engineer- IWE) izdatu od strane IIW i sertifikatom o kompetentnosti za ispitivanja bez razaranja ultrazvučnom metodom.

4. Da proizvođač poseduje važeće sertifikate:

- EN ISO 1090 -1 – Izvođenje čeličnih i aluminijumskih konstrukcija

- EN ISO 3834-2 – Zahtevi kvaliteta kod zavarivanja topljenjem metalnih materijala

5. Da proizvođač ima obezbeđen zatvoreni smeštajni prostor za proizvedene zaštitne ramove, od najmanje 200 m2, takav da obezbedi da ramovi ne budu izloženi atmosferskim prilikama, kao ni riziku od oštećenja. Za vreme skladištenja proizvođač u potpunosti odgovara za proizvedene ramove, kako ne bi došlo do krađe, oštećenja ili drugih nedostataka. Proizvođač je u obavezi da zaštitne ramove skladišti godinu dana od isteka poslednjeg dana roka za proizvodnju. Smeštajni prostor za skladištenje mora biti na teritoriji Republike Srbije po sledećim regionima:

Beograd,

Novi Sad,

Šabac,

Vranje,

Pirot,

Novi Pazar, i

Šumadija

6. Da protiv njega nije pokrenut stečajni postupak, postupak prinudne naplate ili likvidacije.

7. Da zakonski zastupnik proizvođača nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare.

8. Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije.

9. Ponuđač uz ponudu dostavlja pismo o namerama poslovne banke da će ukoliko bude izabran za najpovoljnijeg proizvođača, u roku koji ne može biti duži od 30 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora, dostavi dve garancije banke, naplative na prvi poziv i bez protesta, i to:

- jednu u vrednosti koja odgovara visini avansa, kao sredstvo finansijskog obezbeđenja za povraćaj avansa, i

 - drugu u visini od 10% od vrednosti avansa za dobro izvršenje posla. Period važenja bankarske garancije za dobro izvršenje posla iznosi 16 meseci od dana potpisivanja ugovora.

10. Ponuđač je u obavezi da uz ponudu dostavi blanko sopstvenu menicau za ozbiljnost ponude, koja mora biti evidentirana u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije. Menica mora biti overena pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za potpisivanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje – pismo, sa naznačenim iznosom od 2% od Uredbom opredeljenih sredstava za realizaciju posla.

Menica može biti naplaćena u slučaju da: ponuđač odustane od svoje ponude u roku važenja ponude, ne dostavi dokaze o ispunjenosti postavljenihi uslova, neosnovano odbije da zaključi ugovor ili ne dostavi obezbeđenje za povraćaj avansa i izvršenje ugovora u ostavljenom roku.

Uz menicu mora biti dostavljena kopija kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju Ponuđač navodi u meničnom ovlašćenju – pismu, overena pečatom banke sa datumom overe, ne starijim od 30 dana.

Menicu za ozbiljnost ponude sa pripadajućom dokumentacijom Ponuđač dostavlja uz ponudu na adresu Agencije za bezbednost saobraćaja.

Agencija za bezbednost saobraćaja će izvršiti kontrolu ispunjenosti uslova, odnosno priloženih dokaza, pre donošenja Odluke o dodeli ugovora.

Postavljene uslove proizvođač mora ispunjavati tokom vremena za koje je izabran.

Ponuda mora da važi najmanje 60 dana od dana otvaranja ponuda.

Rok za izradu predmetnih ramova ne može biti duži od 3 meseca od dana potpisivanja ugovora.

Rok otpremanja izrađenih ramova do najbližeg ispitnog mesta ne može biti duži od 3 dana od dana ispostavljanja zahteva od Agencije za bezbednost saobraćaja.

Rok i način plaćanja: - Proizvođaču: Avansno, za proizvodnju i transport predmetnih ramova, u roku ne dužem od 10 dana od dana dostavljanja obe bankarske garancije.

NAPOMENA: Sastavni deo Poziva je i Tehnička specifikacija sa pratećom dokumentacijom i načinom dokazivanja postavljenih uslova za izbor proizvođača, koja je objavljena na sajtu Agencije www.abs.gov.rs Tehničku specifikaciju je ponuđač dužan da prouči i prateću dokumentaciju popuni, potpiše i overi, čime potvrđuje da je saglasan sa svim navedenim uslovima, i dostavi je uz prijavu.

III Rok za podnošenje ponuda je 8 od dana objavljivanja. Javni poziv će biti objavljen u dnevnom listu “Politika“ i na sajtu Agencije za bezbednost saobraćaja www.abs.gov.rs (http://www.abs.gov.rs).  

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „za javni poziv – za proizvođača zaštitnih ramova za upotrebljavani traktor” i napomenom ''ne otvarati'', na adresu: Agencije za bezbednost saobraćaja, Bulevar Mihajla Pupina 2, Palata Srbije, Istočno krilo, 11070 Beograd, do isteka navedenog roka.

Naručilac ne odgovara za bilo kakvu posledicu ukoliko podnosilac ponude ne navede naziv, adresu i predmet javnog poziva na koverti. Ponude koje nisu zatvorene, ili su stigle posle navedenog roka, neće biti razmatrane.

IV Dodatne informacije u vezi sa ovim javnim pozivom zainteresovana lica mogu dobiti na e-mail: radoje.jovanovic@abs.gov.rs

V  Odluka o izboru proizvođača će biti doneta u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda i biće objavljena na internet strani Agencije za bezbednost saobraćaja.

Protiv Odluke Agencije za bezbednost saobraćaja dozvoljena je žalba Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u roku od 8 dana od dana objavljivanja na sajtu Agencije i to preko prvostepenog organa.

Tehničku dokumentaciju možete preuzeti OVDE.

Info centar

Pratite naše novosti i obaveštenja i budite redovno informisani o aktuelnostima u Agenciji za bezbednost saobraćaja

Агенција за безбедност саобраћаја на регионалном сајму привреде у Новој Пазови
Vesti  |  29.09.2023

Agencija za bezbednost saobraćaja na regionalnom sajmu privrede u Novoj Pazovi

SAZNAJ VIŠE
Унапређење безбедности бициклиста
Vesti  |  27.09.2023

Unapređenje bezbednosti biciklista

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  29.09.2023

Važno obaveštenje o početku obuke za vozača tramvaja – 2. oktobar 2023. godine

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  18.09.2023

RASPORED POLAGANJA TEORIJSKOG DELA ISPITA ZA TEHNIČARE U RADIONICAMA ZA TAHOGRAFE (JESENJI ROK 2023.)

SAZNAJ VIŠE
Обука за ауто-седишта у Бачком Петровцу
Vesti  |  27.09.2023

Obuka za auto-sedišta u Bačkom Petrovcu

SAZNAJ VIŠE
Промоција безбедног понашања у саобраћају на Авали
Vesti  |  18.09.2023

Promocija bezbednog ponašanja u saobraćaju na Avali

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  22.09.2023

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA SUBVENCIONISANU DODELU ZAŠTITNOG RAMA ZA UPOTREBLJAVANI TRAKTOR - 30.SEPTEMBAR 2023. GODINE

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  29.08.2023

Odluka o izboru proizvođača zaštitnih ramova za upotrebljavani traktor u skladu sa Uredbom o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane dodele zaštitnih ramova za upotrebljavani traktor

SAZNAJ VIŠE
Пажљивко у Градској општини Обреновац – почетак кампање посвећене безбедности деце у саобраћају
Vesti  |  20.09.2023

Pažljivko u Gradskoj opštini Obrenovac – početak kampanje posvećene bezbednosti dece u saobraćaju

SAZNAJ VIŠE
Агенција за безбедност саобраћаја на Дечијем сајму
Vesti  |  18.09.2023

Agencija za bezbednost saobraćaja na Dečijem sajmu

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  30.08.2023

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA SUBVENCIONISANU DODELU ZAŠTITNOG RAMA ZA UPOTREBLJAVANI TRAKTOR

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  16.08.2023

JAVNI POZIV ZA IZBOR PROIZVOĐAČA ZAŠTITNIH RAMOVA ZA UPOTREBLJAVANI TRAKTOR

SAZNAJ VIŠE
Превентивно-промотивне активности на 65. јубиларним Данима бербе грожђа - Грожђебалу
Vesti  |  18.09.2023

Preventivno-promotivne aktivnosti na 65. jubilarnim Danima berbe grožđa - Grožđebalu

SAZNAJ VIŠE
Превентивна кампања о безбедности у саобраћају
Vesti  |  15.09.2023

Preventivna kampanja o bezbednosti u saobraćaju

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  29.08.2023

Važno obaveštenje u vezi obuke kandidata za vozača tramvaja (29.08.2023.)

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  10.08.2023

Izveštaj o osnovnim pokazateljima stanja bezbednosti saobraćaja u periodu od 2018. do 2022. Godine svih 161 lokalnih samouprava

SAZNAJ VIŠE
Савремена решења за аутономна возила
Vesti  |  18.09.2023

Savremena rešenja za autonomna vozila

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  11.08.2023

OBAVEŠTENJE O ISPITNOM ROKU ZA TEHNIČARE U RADIONICAMA ZA TAHOGRAFE (JESENJI ROK 2023.)

Agencija za bezbednost saobraćaja od 26.09.2023. godine organizuje ispitni rok za polaganje ispita za tehničare u radionici za tahografe....

SAZNAJ VIŠE
Top